หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-5-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินผลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่สรุป และประเมินผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0111301 สรุปผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
2. สรุปผลการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต
3. รายงานการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต

0111302 ประเมินผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. วิเคราะห์รายงานผลการผลิตประจำวันได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต
2. ประเมินความสามารถในการผลิตเทียบกับแผนการผลิตได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต
3. ประเมินความสามารถในการจัดการของเสียจากการผลิตได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต
4. เสนอความเห็นในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. การประเมินความสามารถในการผลิตเทียบกับแผนการผลิต 3. การประเมินความสามารถในการจัดการของเสียจากการผลิต (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การสรุปผลการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. การวิเคราะห์รายงานผลการผลิต 3. การประเมินการจัดการของเสียจากการผลิต 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. วิเคราะห์รายงานผลการผลิตประจำวัน 3. สรุปผลและประเมินผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถรวบรวมข้อมูล สรุปผล และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตรงตามข้อมูลของกระบวนการผลิต 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ และประเมินความสามารถในการผลิตเทียบกับแผนการผลิต และความสามารถในการจัดการของเสียได้ถูกต้องตามข้อมูลของกระบวนการผลิต 3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวิเคราะห์ และประเมินขั้นตอนการทำงานที่ควรปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ เช่น สภาวะที่ใช้ในการสังเคราะห์ พารามิเตอร์ต่าง ๆ ของเครื่องปฏิกรณ์ เครื่องทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ และอุปกรณ์สนับสนุน 2. วิเคราะห์รายงานผลการผลิตประจำวัน เช่น กำลังการผลิต ปริมาณวัตถุดิบที่ป้อน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินการสรุปผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินการประเมินผลการผลิตในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต