หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-5-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการสังเคราะห์ให้เป็นไปตามแผนการผลิต แก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ ติดตามความก้าวหน้า และควบคุมเป้าหมายกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0111201 วางแผนและควบคุมกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต

1. อธิบายแผนผังการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
2. กำหนดกำลังคนในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
3. กำหนดรายละเอียดของงานสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพที่ต้องทำตามแผนการผลิตได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
4. ควบคุมการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพให้ได้ผลการผลิตถูกต้องตามแผนการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการ

0111202 วางแผนและควบคุมกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต

1. อธิบายแผนผังการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
2. กำหนดกำลังคนในการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
3. กำหนดรายละเอียดของงานในการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
4. ควบคุมการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพให้ได้ผลการผลิตถูกต้องตามแผนการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการ

0111203 แก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. วิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางของปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์
2. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามตามหลักการของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและตามแนวทางแก้ปัญหาที่กำหนด
3. บันทึกและรายงานผลข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. วิเคราะห์แนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักการของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์

0111204 แก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. วิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ
2. แก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพและตามแนวทางที่กำหนด
3. บันทึกและรายงานผลข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. วิเคราะห์แนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักการของการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

0111205 ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. บันทึกข้อมูลการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
2. ติดตามผลการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
3. ประเมินความก้าวหน้าของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามแผนการผลิตและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวางแผนและควบคุมการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. การวิเคราะห์ปัญหาเชิงเทคนิคของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. การแก้ไขปัญปัญหาเชิงเทคนิคของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 2. หลักการการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเชิงเทคนิคระหว่างกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของการสังเคราะห์และกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. แก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกำหนดกำลังคนและรายละเอียดของงาน ควบคุมการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ รวมถึงติดตามผลการทำงานได้ถูกต้องตามแผนการผลิต 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค ที่เกิดขึ้นระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. แผนผังการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ ซึ่งหมายถึง แผนภาพการไหลของงาน หรือ Process Flow 2. รายละเอียดของงานที่ต้องทำตามแผนการผลิต อาทิเช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิต จำนวนที่ต้องผลิต ลูกค้า สถานที่ส่งของ ระยะเวลาในการดำเนินการผลิต กำหนดส่งสินค้า หมายเลขเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ชื่อผู้ดำเนินการผลิต เป็นต้น 3. ปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ อาทิเช่น ปัญหาเรื่องน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ ปัญหาเกี่ยวกับระดับการพอลิเมอไรเซชั่น ปัญหาที่เกี่ยวกับสภาวะในการสังเคราะห์ เช่น อุณหภูมิ ความดัน 4. ปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ อาทิเช่น ปัญหาด้านกำลังการผลิต (production rate) ไม่เป็นไปตามแผนการผลิต ปัญหาที่เกี่ยวกับสภาวะในกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ ความดัน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินการควบคุมกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือการประเมินการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.5 เครื่องมือการประเมินการการติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ประเมินผลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ