หน่วยสมรรถนะ

รายงานผลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพประจำวัน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-4-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รายงานผลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพประจำวัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่จัดทำรายงานการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพประจำวัน ตั้งแต่รายงานสภาวะในกระบวนการสังเคราะห์และสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ รายงานสภาวะในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกและสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ รายงานข้อมูลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ รวมถึงรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพประจำวัน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0111101 รายงานสภาวะในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. จัดทำเอกสารรายงานสภาวะในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. บันทึกข้อมูลสภาวะในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการผลิตของสถานประกอบการ
3. บันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน

0111102 รายงานสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. จัดทำเอกสารรายงานสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
2. บันทึกข้อมูลสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
3. บันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน

0111103 รายงานสภาวะในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. จัดทำเอกสารรายงานสภาวะในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. บันทึกข้อมูลสภาวะในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
3. รายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน

0111104 รายงานสภาพการทำงานของเครื่องจักร ในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. จัดทำเอกสารรายงานสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
2. บันทึกข้อมูลสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
3. รายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน

0111105 รายงานข้อมูลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. บันทึกข้อมูลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
2. จัดทำเอกสารรายงานข้อมูลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
3. รายงานปัญหาของการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การบันทึกและจัดทำรายงานข้อมูลสภาวะในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. การบันทึกและจัดทำรายงานข้อมูลสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ และข้อมูลสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. การบันทึกข้อมูลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. จัดทำรายงานสภาวะและสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 2. จัดทำรายงานสภาวะและสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถบันทึกข้อมูล จัดทำรายงาน และรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะและสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามลักษณะงาน 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถบันทึกข้อมูล จัดทำรายงาน และรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะและสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามลักษณะงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การบันทึกข้อมูลในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ เช่น สภาวะของกระบวนการ สภาพการทำงานของเครื่องจักร 2. การบันทึกข้อมูลในกระบวนการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ เช่น สภาวะของกระบวนการ สภาพการทำงานของเครื่องจักร 3. รายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ เข่น การขัดข้องของเครื่องจักรเนื่องจากไฟดับ 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ เช่น ผังกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ แผนภาพการไหลของงาน หรือ Process Flow ได้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินการรายงานสภาวะในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินการรายงานสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินการรายงานสภาวะในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือการประเมินการรายงานสภาพการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.5 เครื่องมือการประเมินการรายงานข้อมูลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
แก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ