หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-4-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  แก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่สั่งแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาเครื่องปฏิกรณ์ เครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ ปัญหาอุปกรณ์สนับสนุน ปัญหาสาธารณูปโภคในระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0111001 แก้ไขปัญหาของเครื่องปฏิกรณ์ในระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครื่องปฏิกรณ์ที่เกิดระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามลักษณะของปัญหาและหลักการของเครื่องปฏิกรณ์
2. วิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาของเครื่องปฏิกรณ์ที่เกิดการขัดข้องระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามสาเหตุของปัญหาและหลักการของเครื่องปฏิกรณ์
3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาของเครื่องปฏิกรณ์ที่เกิดการขัดข้องระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

0111002 แก้ไขปัญหาของอุปกรณ์สนับสนุนในระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามลักษณะของปัญหาและหลักการของอุปกรณ์สนับสนุน
2. วิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาของอุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามสาเหตุของปัญหาและหลักการของเครื่องปฏิกรณ์
3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

0111003 แก้ไขปัญหาของเครื่องตัดเม็ดในระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของเครื่องตัดเม็ดที่เกิดขัดข้องระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของปัญหาและหลักการทำงานของเครื่อง
2. ดำเนินการแก้ปัญหาของเครื่องตัดเม็ดที่เกิดการขัดข้องระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

0111004 แก้ไขปัญหาของอุปกรณ์สนับสนุนในระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาอุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดขัดข้องระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของปัญหาและหลักการทำงานของเครื่อง
2. ดำเนินการแก้ปัญหาของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องตัดเม็ดพลาสติกที่เกิดการขัดข้องระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

0111005 แก้ไขปัญหาการขัดข้องของสาธารณูปโภคที่เกิดในระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่เกิดระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของปัญหาและหลักการทำงาน
2. ดำเนินการแก้ปัญหาของสาธารณูปโภคที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครื่องปฏิกรณ์ เครื่องตัดเม็ด อุปกรณ์สนับสนุน สาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นในระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ 2. การแก้ปัญหาเครื่องปฏิกรณ์ เครื่องตัดเม็ด อุปกรณ์สนับสนุน สาธารณูปโภคที่เกิดการขัดข้องระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การแก้ปัญหาเครื่องปฏิกรณ์ที่เกิดการขัดข้องระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 2. การแก้ปัญหาอุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 3. การแก้ปัญหาเครื่องตัดเม็ดที่เกิดการขัดข้องระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 4. การแก้ปัญหาอุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 5. การแก้ปัญหาสาธารณูปโภคที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. แก้ไขปัญหาของเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องในระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 2. แก้ไขปัญหาของเครื่องตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องในระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. แก้ไขปัญหาของสาธารณูปโภคที่เกิดการขัดข้องในระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาของเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนที่เกิดการขัดข้องระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาของเครื่องตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนเกิดการขัดข้องระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏบัติงาน 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาสาธารณูปโภคที่เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏบัติงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในระหว่างการผลิตเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้ เช่น ปัญหาไฟตก ไฟดับ ปั๊มไม่ทำงาน น้ำรั่ว เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินการแก้ไขปัญหาของเครื่องปฏิกรณ์ในระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์สนับสนุนในระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินการแก้ไขปัญหาของเครื่องตัดเม็ดในระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือการประเมินการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์สนับสนุนในระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.5 เครื่องมือการประเมินการแก้ไขปัญหาของสาธารณูปโภคในระหว่างการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปรับตั้งพารามิเตอร์อุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS(Distributed Control System)
รายงานผลการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพประจำวัน