หน่วยสมรรถนะ

ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS(Distributed Control System)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-4-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS(Distributed Control System)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพผ่านระบบ Distributed Control System (DCS) ปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบ DCS และปฏิบัติงานในการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ รวมถึงปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110801 ตรวจสอบระบบ DCS สำหรับการปฏิบัติงานสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบระบบDCS ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบระบบ DCS ก่อนการปฏิบัติงานสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบระบบ DCS หลังการปฏิบัติงานสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

0110802 สังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพด้วยเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบ DCS

1. อธิบายหลักการทำงานของระบบDCS ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักการของระบบ
2. ปรับตั้งอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบ DCS ได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต
3. ปรับตั้งระยะเวลาในการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบ DCSได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต
4. ปรับตั้งอัตราการไหลเข้า-ออกเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบ DCSได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต
5. ปรับตั้งความดันของเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบ DCS ได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต
6. ควบคุมปริมาณวัตถุดิบใน tank ผ่านระบบ DCSได้ถูกต้องตามใบสั่งการผลิต
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพผ่านระบบDCS ได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

0110803 ตรวจสอบระบบ DCS สำหรับการปฏิบัติงานทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบระบบDCS ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบระบบ DCS ก่อนการปฏิบัติงานทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบระบบ DCS หลังการปฏิบัติงานทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCSได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

0110804 ทำเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS

1. อธิบายหลักการทำงานของระบบDCS ในการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของระบบ
2. ปรับตั้งพารามิเตอร์ เช่น อุณหภูมิและความดัน ในการอัดรีด (extrusion) พอลิเมอร์ชีวภาพหลอมเพื่อขึ้นรูปเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCSได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของพอลิเมอร์ชีวภาพและตรงตามใบสั่งการผลิต
3. ปรับตั้งความเร็วรอบของเครื่องตัดเม็ดได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของพลาสติกชีวภาพและตรงตามใบสั่งการผลิต
4. ปรับตั้งระยะเวลาในการทำงานของเครื่องตัดเม็ด ได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของพลาสติกชีวภาพและตรงตามใบสั่งการผลิต
5. ปฏิบัติงานในการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS ได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การทำงานของระบบ DCS 2. การตรวจสอบการทำงานของระบบ DCS สำหรับการปฏิบัติงานสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 3. การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์และปฏิบัติงานเครื่องปฏิกรณ์ ผ่านระบบ DCS 4. การตรวจสอบการทำงานของระบบ DCS สำหรับการปฏิบัติงานทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 5. การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์และปฏิบัติงานทำเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทำงานของระบบ DCS ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและในการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. หลักการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 3. หลักการทำงานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบการทำงานของระบบ DCS สำหรับการปฏิบัติงานสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 2. ตรวจสอบการทำงานของระบบ DCS สำหรับการปฏิบัติงานทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. ปรับตั้งพารามิเตอร์ของเครื่องปฏิกรณ์และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพผ่านระบบ DCS 4. ปรับตั้งพารามิเตอร์และปฏิบัติงานทำเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS
(ก) แนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถปรับตั้งค่าพารามิเตอร์การทำงานของเครื่องปฏิกรณ์และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพผ่านระบบ DCS ได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน ตามคุณลักษณะของวัตถุดิบและตรงตามใบสั่งการผลิต 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถปรับตั้งค่าพารามิเตอร์และปฏิบัติงานทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ รวมถึงการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS ได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของพลาสติกชีวภาพและตรงตามใบสั่งการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ระบบ DCS หมายถึง ระบบควบคุม (Control) และเฝ้าดู (monitor) ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับระบบควบคุมทั้งหมดและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมี ปัจจุบันระบบ DCS มีให้เลือกหลายยี่ห้อ เช่น Honeywell Yokogawa Siemens Emerson ABB เป็นต้น ระบบ DCS ยังมีความเสถียรและแม่นยำค่อนข้างสูงมาก จึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น ระบบ DCS ประกอบด้วยหน่วยเครื่องมือดังนี้ 1. หน่วยเชื่อมต่อกระบวนการ (process interface module) เป็นอุปกรณ์ติดต่อระหว่าง DCS กับกระบวนการผลิต ทำหน้าที่ รับสัญญาณวัดจากกระบวนการผลิตให้กับ DCS และส่งสัญญาณควบคุมจาก DCS ไปยังกระบวนการผลิต หน่วยเชื่อมต่อกระบวนการเบื้องต้นของ DCS ประกอบด้วยหน่วยรับสัญญาณแอนะล็อก (analog input module) หน่วยส่งสัญญาณแอนะล็อก (analog output module) หน่วยรับสัญญาณดิจิตอล (digital input module) และหน่วยส่งสัญญาณดิจิตอล (digital output module) 2. หน่วยควบคุมกระบวนการ (process control module) เป็นอุปกรณ์หลักของ DCS สำหรับควบคุมกระบวนการผลิต โดยรับข้อมูลของกระบวนการผลิตจากหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการเพื่อคำนวณค่าของสัญญาณควบคุมและส่งกลับไปยังหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตอีกทีหนึ่งหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการจะติดต่อกับหน่วยควบคุมกระบวนการโดยเครือข่ายย่อยความเร็วต่ำของ DCS การควบคุมกระบวนการผลิตเบื้องต้นของ DCS ประกอบด้วย การควบคุมแบบดิจิตอลโดยตรงและการควบคุมแบบติดและดับ 3. หน่วยติดต่อและปฏิบัติงานของพนักงาน (operator interface module) และหน่วยปฏิบัติการของวิศวกร (engineering workstation) เป็นอุปกรณ์ติดต่อระหว่าง DCS กับผู้ใช้ระดับวิศวกรและพนักงานทั่วไป DCS อาจแยกหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของพนักงานและวิศวกรเป็นอุปกรณ์ 2 ชุด หรือใช้อุปกรณ์ชุดเดียวร่วมกันทำหน้าที่เป็นหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของพนักงานและวิศวกร หน่วยติดต่อและปฏิบัติการของพนักงานทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ติดต่อกับพนักงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต หน่วยปฏิบัติการของวิศวกรทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ติดต่อระหว่าง DCS กับวิศวกรสำหรับการจัดโครงสร้างของระบบควบคุมและเชื่อมต่อเครื่องมือภายในระบบดีซีเอส การกำหนดรายละเอียดและลำดับการแสดงภาพกราฟิกสำหรับพนักงาน การเก็บบันทึกข้อมูลแสดงแนวโน้มประวัติกระบวนการ และข้อมูลเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ของ DCS 4. หน่วยเชื่อมต่อเครือข่าย (communication module) เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกส่วนของ DCS กับเครือข่ายคมนาคม หน่วยเชื่อมต่อเครือข่ายเบื้องต้นของ DCS จะเชื่อมโยงอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการกับอุปกรณ์ติดต่อและปฏิบัติการของพนักงาน 5. หน่วยเก็บข้อมูลและประวัติกระบวนการ (process data and history module) เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลสำหรับการควบคุมกระบวนการผลิตของ DCS และข้อมูลประวัติของกระบวนการหน่วยเก็บข้อมูลและประวัติกระบวนการของ DCS มักติดตั้งร่วมกับหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของพนักงานและวิศวกร แต่ DCS อาจแยกหน่วยเก็บข้อมูลและประวัติกระบวนการอุปกรณ์อิสระโดยมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายคมนาคมของตนเอง อุปกรณ์เก็บข้อมูลเบื้องต้นของ DCS ประกอบด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดจากแม่เหล็ก (magnetic disk) และเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) 6. หน่วยเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network interface module) เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของ DCS กับเครือข่ายของคอมพิวเตอร์อื่นสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารระบบควบคุม DCS สามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกระบบดีซีเอสโดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อของหน่วยติดต่อและปฏิบัติการของพนักงานและวิศวกร หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ DCS โดยตรงโดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7. หน่วยเชื่อมต่อกับระบบเครื่องมือย่อย (subsystem interface module) เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่าง DCS เครื่องมืออื่นในระบบควบคุมภายนอกระบบ DCS เช่น พีแอลซี ก๊าซโครมาโตกราฟ (gas chromatograph) อุปกรณ์รับและส่งข้อมูลระยะไกล (remote input/output device) และเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบควบคุมที่มีหน่วยประมวลผลของตนเอง DCS สามารถติดต่อกับเครื่องมืออื่นในระบบควบคุมโดยผ่านเครือข่ายย่อยของหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายคมนาคมของ DCS โดยตรงโดยใช้หน่วยเชื่อมต่อระบบเครื่องมือย่อยเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบอื่น 8. หน่วยจ่ายกำลังไฟฟ้า (power supply module) เป็นอุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ทุกส่วนของ DCS อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้า ทำหน้าที่กำจัดสัญญาณรบกวนและปรับระดับแรงดันให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ DCS และเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบ DCS การควบคุมระบบการผลิต สำหรับการควบคุมระบบการผลิตของ DCS นั้น พนักงานสามารถสั่งงานได้โดยใช้แป้นพิมพ์เลือกจอแสดงภาพกระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ต้องการ และสั่งงานบนจอภาพแทนการปรับเครื่องควบคุมแบบเดิม DCS แสดงข้อมูลของกระบวนการผลิตโดยพนักงานสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตและเครื่องมือต่าง ๆ ในระบบควบคุมจากจอภาพของดีซีเอส ดังนี้ 1. กระบวนการผลิตรวม (Overview display) 2. กลุ่มกระบวนการ (Group display) 3. หน่วยเครื่องมือ (Instrument display) 4. แนวโน้มกระบวนการ (Trend display) 5. ภาพจำลองเหตุการณ์ (Graphic display) 6. สัญญาณเตือนเหตุการณ์ (Alarm display) 9. คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบ DCS ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน หมายถึง คู่มือแสดงลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบ DCS 10. ปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพผ่านระบบ DCS เช่น อุณหภูมิ อัตราการไหล ความดัน เป็นต้น 11. ปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS เช่น ความเร็วรอบ ระยะเวลาในการทำงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินการตรวจสอบระบบ DCS สำหรับการปฏิบัติงานสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพด้วยเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบ DCS 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบระบบ DCS สำหรับการปฏิบัติงานทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ปรับตั้งพารามิเตอร์อุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพผ่านระบบ DCS(Distributed Control System)