หน่วยสมรรถนะ

จัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมของระบบบรรจุเม็ดพลาสติกชีวภาพ เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) ทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพ เก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ และจัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพในภาชนะที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110701 เตรียมความพร้อมของระบบบรรจุเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของระบบบรรจุเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของระบบ
2. อธิบายขั้นตอนและข้อควรระวังในการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของระบบบรรจุเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของระบบ
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของระบบบรรจุเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของระบบ

0110702 เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger)สำหรับการทำแห้งพลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างถูกต้องตามหลักการของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
2. อธิบายขั้นตอนและข้อควรระวังในการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง

0110703 ทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. เลือกอุปกรณ์ทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามคุณลักษณะของเม็ดพลาสติกชีวภาพ
2. อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของอุปกรณ์
3. อธิบายขั้นตอนและข้อควรระวังในการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
4. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
5. ทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0110704 เก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ

1. อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน
3. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของเม็ดพลาสติกชีวภาพ
4. เก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0110705 จัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพในภาชนะที่กำหนด

1. อธิบายวิธีการจัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน
3. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของเม็ดพลาสติกชีวภาพ
4. จัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การตรวจสอบระบบบรรจุเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. การตรวจสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. การตรวจสอบอุปกรณ์ทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพ 4. การทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพ 5. การเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ 6. การจัดเก็บเม็ดพลาสติกตามขั้นตอนการปฎิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทำงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ของระบบบรรจุเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. หลักการทำงาน และรายละเอียดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. หลักการทำงาน และรายละเอียดของอุปกรณ์ทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพ 4. วิธีการเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพ 5. หลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพ 6. ขั้นตอนการจัดเก็บเม็ดพลาสติก 7. หลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดพลาสติก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของระบบบรรจุเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. ทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพ 5. เก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 6. จัดเก็บเม็ดพลาสติกได้ตามขั้นตอนการปฎิบัติงาน
(ก) แนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำแห้งและจัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพ โดยต้องสามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของระบบบรรจุเม็ดพลาสติกชีวภาพและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพ รวมถึงเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. “พร้อมใช้งาน” หมายถึง สภาวะที่เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ 2. “ความพร้อมของอุปกรณ์/ระบบ” หมายถึง สภาวะที่อุปกรณ์/ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของระบบบรรจุเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) สำหรับการทำแห้งพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินอุปกรณ์ทำแห้งเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.5 เครื่องมือประเมินจัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพในภาชนะที่กำหนด 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน