หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานของระบบตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ ปฎิบัติงานเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ และเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110601 ปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานของระบบตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. ตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ(เช่น ความเร็วรอบในการตัด ขนาดของรูดาย เป็นต้น) ได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของเม็ดพลาสติกที่กำหนดและตรงตามใบสั่งการผลิต
2. ตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ(เช่น อุณหภูมิของระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติก ขนาดของรูตะแกรงที่ใช้ในระบบการคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกเป็นต้น) ได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของเม็ดพลาสติกที่กำหนดและตรงตามใบสั่งการผลิต
3. บันทึกค่าพารามิเตอร์ของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามค่าที่ปรับตั้ง
4. บันทึกค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามค่าที่ปรับตั้ง

0110602 ปฏิบัติงานเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายหลักการและกระบวนการทำงานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
2. ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องปลอดภัยตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ หลังปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
5. รายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามลักษณะงาน

0110603 ปฏิบัติงานอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายหลักการและกระบวนการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่องและอุปกรณ์
2. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพก่อนปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ ได้ถูกต้องปลอดภัยตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพหลังปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน
5. รายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพระหว่างการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามลักษณะงาน

0110604 เก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต

1. อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. บันทึกข้อมูลตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อมูลการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การปฏิบัติงานเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. การปฏิบัติงานอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ เช่น ระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. การปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานของระบบตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 4. การเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทำงานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. หลักการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ เช่น ระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ เช่น ระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ และอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. ปฏิบัติงานเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 4. เก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงาน ตรวจสอบระบบการทำงาน และปฏิบัติงานเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ รวมถึงเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. กระบวนการทำงานเบื้องต้นของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ เช่น ขั้นตอนการเปิด-ปิด และลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่อง/ระบบ 2. กระบวนการทำงานเบื้องต้นของอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ (ได้แก่ ระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพ) เช่น ขั้นตอนการเปิด-ปิด และลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่อง/ระบบ 3. พารามิเตอร์ของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ เช่น ความเร็วรอบของใบมีดที่ใช้ในการตัดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพตามที่กำหนด ขนาดของรูได เป็นต้น 4. พารามิเตอร์ของอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ (ได้แก่ ระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระบบการลำเลียง) เช่น อุณหภูมิของระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติก ขนาดของรูตะแกรงที่ใช้ในระบบการคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติก เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินปรับตั้งพารามิเตอร์การทำงานของระบบตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินปฏิบัติงานเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ
จัดเก็บเม็ดพลาสติกชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน