หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ และระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพ รวมทั้งรายงานผลการจัดเตรียมระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110501 เตรียมความพร้อมของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานเบื้องต้นของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของเครื่อง
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมใช้งานและข้อควรระวังของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
4. จัดทำรายงานสภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามCheck list
5. ระบุความผิดปกติของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามลักษณะของเครื่อง

0110502 เตรียมความพร้อมของระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของระบบ
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมใช้งานและข้อควรระวังของระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของระบบ
4. จัดทำรายงานสภาพความพร้อมใช้งานของระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามCheck list
5. ระบุความผิดปกติของระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามลักษณะของเครื่อง

0110503 เตรียมความพร้อมของระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของระบบ
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมใช้งานและข้อควรระวังของระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของระบบ
4. จัดทำรายงานสภาพความพร้อมใช้งานของระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามCheck list
5. ระบุความผิดปกติของระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามลักษณะของเครื่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทำงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 2. หลักการทำงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ของระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ 3. หลักการทำงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ของระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  จัดเตรียมและตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพ รวมถึงรายงานสภาพและความผิดปกติที่พบ
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเตรียมและตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ ระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการใช้งานของเครื่อง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. “พร้อมใช้งาน” หมายถึง สภาวะที่เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ 2. “ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบตัดเม็ด” หมายถึง สภาวะที่อุปกรณ์ระบบตัดเม็ดสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ อุปกรณ์ระบบตัดเม็ด เช่น ใบมีด อุปกรณ์ลำเลียง อุปกรณ์หล่อเย็น อุปกรณ์คัดแยกขนาดเม็ด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมเครื่องตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมระบบหล่อเย็นเม็ดพลาสติกชีวภาพสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมระบบคัดแยกขนาดเม็ดพลาสติกชีวภาพสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ
ปฏิบัติงานตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน