หน่วยสมรรถนะ

เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เก็บตัวอย่างวัตถุดิบของแข็ง และของเหลว และเก็บตัวอย่างในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110401 เก็บตัวอย่างวัตถุดิบของแข็งเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ

1. อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของแข็งเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างของแข็งได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน
3. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างของแข็งได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของวัตถุดิบ
4. เก็บตัวอย่างวัตถุดิบของแข็งเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0110402 เก็บตัวอย่างวัตถุดิบของเหลวเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ

1. อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของเหลวเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างของเหลวได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน
3. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างของเหลวได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของวัตถุดิบ
4. เก็บตัวอย่างวัตถุดิบของเหลวเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0110403 เก็บตัวอย่างในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

1. อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน
3. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของวัตถุดิบ
4. เก็บตัวอย่างในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของแข็ง และของเหลวเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ 2. การเก็บตัวอย่างในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของแข็ง ของเหลว และตัวอย่างในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 2. หลักการทำงานของอุปกรณ์เก็บตัวอย่างวัตถุดิบของแข็ง และของเหลว 3. ขั้นตอนการปฎิบัติงานการเก็บตัวอย่าง 4. หลักการทำงานของอุปกรณ์เก็บตัวอย่างในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เก็บตัวอย่างวัตถุดิบของแข็ง ของเหลว และตัวอย่างในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ เพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ
(ก) แนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของแข็ง ของเหลว และตัวอย่างในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฎิบัติงานและเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์และวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของแข็งที่มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ดที่อยู่บนรถบรรทุก ถังสูง หรือถุงกระสอบ 2. อุปกรณ์และวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของเหลวที่อยู่บนรถบรรทุก ถังพัก หรือภาชนะบรรจุ 3. อุปกรณ์และวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างจากเครื่องปฏิกรณ์ในระหว่างการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพในสภาวะสุญญากาศ ความดัน และอุณหภูมิสูง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของแข็งเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของเหลวเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการเก็บตัวอย่างในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อตรวจสอบ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ
จัดเตรียมระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนในการตัดเม็ดพลาสติกชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน