หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมของเครื่องปฏิกรณ์ ระบบปั๊ม เครื่องกำเนิดความร้อน เครื่องกำเนิดไอน้ำ ระบบอัดอากาศ ระบบน้ำหล่อเย็น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และวาล์วต่างๆ สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110301 เตรียมความพร้อมของเครื่องปฏิกรณ์ (Reactor)สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานเบื้องต้นของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของเครื่อง
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน และข้อควรระวังของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนการใช้งานของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการใช้งานของเครื่อง

0110302 เตรียมความพร้อมของระบบปั๊มสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของปั๊มได้อย่างถูกต้องตามหลักการของเครื่อง
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานและข้อควรระวังของระบบปั๊มสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนการใช้งานของระบบปั๊มได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการใช้งานของเครื่อง

0110303 เตรียมความพร้อมของเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักการของเครื่อง
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานและข้อควรระวังของเครื่องกำเนิดไอน้ำสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนการใช้งานของเครื่องกำเนิดไอน้ำได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการใช้งานของเครื่อง

0110304 เตรียมความพร้อมของระบบอัดอากาศ (air compressor)สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของระบบอัดอากาศได้อย่างถูกต้องตามหลักการของเครื่อง
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานและข้อควรระวังของระบบอัดอากาศสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนการใช้งานของระบบอัดอากาศได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการใช้งานของเครื่อง

0110305 เตรียมความพร้อมของระบบน้ำหล่อเย็น (cooling water)สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของระบบน้ำหล่อเย็นได้อย่างถูกต้องตามหลักการของเครื่อง
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานและข้อควรระวังของระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนการใช้งานของระบบน้ำหล่อเย็นได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการใช้งานของเครื่อง

0110306 เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger)สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างถูกต้องตามหลักการของเครื่อง
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานและข้อควรระวังของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนการใช้งานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการใช้งานของเครื่อง

0110307 เตรียมความพร้อมของวาล์วต่างๆ (manual and control valves)สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของวาล์วต่างๆของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของวาล์ว
2. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานและข้อควรระวังของวาล์วต่างๆของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของวาล์ว
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนการใช้งานของวาล์วต่างๆของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการใช้งานของวาล์ว

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การทำงานเบื้องต้นของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 2. การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพก่อนการใช้งาน 3. การทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ ได้แก่ ระบบปั๊ม เครื่องกำเนิดไอน้ำระบบอัดอากาศ ระบบน้ำหล่อเย็น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และวาล์วต่างๆ 4. การตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานของอุปกรณ์สนับสนุนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ ได้แก่ ระบบปั๊ม เครื่องกำเนิดไอน้ำระบบอัดอากาศ ระบบน้ำหล่อเย็น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และวาล์วต่างๆ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 2. วิธีการตรวจสอบความพร้อมเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพก่อนการใช้งาน 3. ข้อควรระวังของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 4. หลักการทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ ได้แก่ ระบบปั๊ม เครื่องกำเนิดไอน้ำระบบอัดอากาศ ระบบน้ำหล่อเย็น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และวาล์วต่างๆ 5. วิธีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ ได้แก่ ระบบปั๊ม เครื่องกำเนิดไอน้ำระบบอัดอากาศ ระบบน้ำหล่อเย็น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และวาล์วต่างๆ 6. ข้อควรระวังของวาล์วต่างๆ ของอุปกรณ์สนับสนุนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ ได้แก่ ระบบปั๊ม เครื่องกำเนิดไอน้ำระบบอัดอากาศ ระบบน้ำหล่อเย็น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และวาล์วต่างๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ และตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ ได้แก่ ระบบปั๊ม เครื่องกำเนิดไอน้ำระบบอัดอากาศ ระบบน้ำหล่อเย็น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และวาล์วต่างๆ
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ และตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ ได้แก่ ระบบปั๊ม เครื่องกำเนิดไอน้ำระบบอัดอากาศ ระบบน้ำหล่อเย็น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และวาล์วต่างๆ ได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การทำงานเบื้องต้นของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ เช่น ขั้นตอนการเปิด-ปิด และการทำงานของเครื่อง การให้ความร้อน การปรับความดันให้เหมาะสม การใช้ใบกวน เป็นต้น 2. การทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ ได้แก่ ระบบปั๊ม เครื่องกำเนิดไอน้ำระบบอัดอากาศ ระบบน้ำหล่อเย็น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และวาล์วต่างๆ เช่น ขั้นตอนการเปิด-ปิด และการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ การให้ความร้อน การปรับอุณหภูมิ การปรับอัตราการไหล การปรับความดันให้เหมาะสม เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมเครื่องปฎิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมระบบปั๊มสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมเครื่องกำเนิดไอน้ำสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมระบบอัดอากาศสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.5 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.6 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.7 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมวาล์วต่างๆ สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมความพร้อมของวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ
เก็บตัวอย่างวัตถุดิบและพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน