หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมของวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมความพร้อมของวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เตรียมวัตถุดิบ และเตรียมระบบส่งถ่ายวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110201 เตรียมวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายรายละเอียดของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามใบสั่งการผลิต
2. เบิกจ่ายวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามใบสั่งการผลิต

0110202 เตรียมระบบส่งถ่ายวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของระบบส่งถ่ายวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามหลักการของเครื่อง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งถ่ายวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่องมือ
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของระบบส่งถ่ายวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่องมือ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การเบิกจ่ายวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิต 2. การทำงานของระบบส่งถ่ายวัตถุดิบ 3. การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการส่งถ่ายวัตถุดิบ 4. การเตรียมความพร้อมของระบบส่งถ่ายวัตถุดิบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ชนิดวัตถุดิบ และสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด 2. หลักการทำงานของระบบส่งถ่ายวัตถุดิบ 3. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งถ่ายวัตถุดิบ 3. ตรวจสภาพความพร้อมของระบบส่งถ่ายวัตถุดิบ
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเบิกจ่ายวัตถุดิบ และเตรียมระบบส่งถ่ายวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและใบสั่งการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ใบสั่งการผลิต หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดประกอบการผลิต ที่ประกอบด้วย ชื่อวัตถุดิบ ชื่อผลิตภัณฑ์ วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต หมายเลขเครื่องที่ผลิต ชื่อผู้ผลิต เป็นต้น ซึ่งอ้างอิงตามของสถานประกอบการ 2. การทำงานของระบบส่งถ่ายวัตถุดิบ เช่น ระบบไฟ ระบบปั๊ม เป็นต้น 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งถ่ายวัตถุดิบ เช่น Coupling, Connecter, Forklift, Crane เป็นต้น 4. วิธีการใช้เครื่องมือส่งถ่ายวัตถุดิบ เช่น ขั้นตอนการใช้งานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งถ่ายวัตถุดิบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินเตรียมวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินเตรียมระบบส่งถ่ายวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดูแลวัตถุดิบคงคลังสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ
จัดเตรียมเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน