หน่วยสมรรถนะ

ดูแลวัตถุดิบคงคลังสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลวัตถุดิบคงคลังสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ จัดเก็บวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ และตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบคงคลังสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0110101 ตรวจรับวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายขั้นตอนและกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ตรวจจำนวนและลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบได้ถูกต้องตามใบสั่งการผลิต
3. อธิบายจุดบกพร่องของวัตถุดิบได้ถูกต้องตามเกณฑ์กำหนดของการผลิต
4. คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0110102 จัดเก็บวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายแผนผังพื้นที่เก็บวัตถุดิบได้ถูกต้องตามพื้นที่ที่กำหนด
2. อธิบายวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการทำงาน
3. จัดเก็บวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0110103 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบคงคลังสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

1. อธิบายวิธีการตรวจเช็คปริมาณวัตถุดิบคงคลังได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบคงคลังได้อย่างถูกต้องตามตามแผนการผลิต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การจำแนกรายละเอียดและคุณลักษณะวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิต 2. การจัดเก็บวัตถุดิบ 3. การตรวจเช็คปริมาณวัตถุดิบคงคลัง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ชนิดวัตถุดิบ และสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด 2. แผนผังพื้นที่ และวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบ 3. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ตรวจรับวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 2. จำแนกชนิดวัตถุดิบในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 3. จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 4. จัดเก็บวัตถุดิบก่อนและหลังการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 5. ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบคงคลัง
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถตรวจจำนวนและลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่อง จัดเก็บวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพและตรวจเช็คปริมาณวัตถุดิบคงคลังได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ หมายถึง ลักษณะภายนอกของวัตถุดิบที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตา เช่น สี สถานะ (ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ) ขนาด รูปทรง เป็นต้น 2. จุดบกพร่องของวัตถุดิบ หมายถึง ลักษณะของวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน เช่น สถานะ สี ไม่ตรงตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งซื้อ ปริมาณหรือขนาดไม่ได้ตามข้อกำหนด รูปทรงผิดปกติ เป็นต้น 3. วัตถุดิบต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ บรรจุภัณฑ์ไม่ฉีดขาด วัตถุดิบไม่เปียกชื้น ชนิดของวัตถุดิบกับฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ตรงกัน จำนวนวัตถุดิบตรงกับฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ตรงกัน ลักษณะสีของวัตถุดิบไม่ผิดปกติ กลิ่นไม่ฉุนผิดปกติ เป็นต้น โดยผู้ประเมินสามารถอ้างอิงตามข้อกำหนดที่สถานประกอบการเป็นผู้กำหนดไว้ได้ 4. วิธีการจัดเก็บวัตถุดิบ เช่น วิธีการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีสถานะของเหลวใน tank และวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีสถานะของแข็งใน silo 5. วิธีการตรวจวัดปริมาณวัตถุดิบคงคลัง เช่น ปริมาณวัตถุดิบที่เหลืออยู่

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินตรวจรับวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินจัดเก็บวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบคงคลังสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ 1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
เตรียมความพร้อมของวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน