หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบอักษรสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-4-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบอักษรสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ISCO 2166 นักออกแบบภาพกราฟฟิกและสื่อผสม ISCO 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ISCO 2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรที่ใช้บนเว็บไซต์ เลือกตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซต์ กำหนดขนาด และตำแหน่งของตัวอักษรที่ใช้บนเว็บไซต์และปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของตัวอักษร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30251 วิเคราะห์ตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรที่ใช้บนเว็บไซต์

1. ระบุความสำคัญของรูปแบบตัวอักษรที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
2. ระบุประโยชน์ของรูปแบบตัวอักษรที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

30252 ใช้ตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซต์

1. กำหนดชนิดของตัวอักษรที่นำมาใช้ออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม
2. เลือกตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซต์
3. เลือกใช้สีกับตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมกับการแสดงผลบนเว็บไซต์

30253 กำหนดขนาดและตำแหน่งของตัวอักษรที่ใช้บนเว็บไซต์

1. กำหนดขนาดของตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมกับการแสดงผลบนเว็บไซต์
2. จัดวางตำแหน่งของตัวอักษรบนเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม
3. ตรวจสอบ และปรับปรุงความเข้ากันได้ของตัวอักษรกับเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรที่ใช้บนเว็บไซต์ 2. ปฏิบัติการเลือกตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซต์ 3. ปฏิบัติการกำหนดขนาด และตำแหน่งของตัวอักษรที่ใช้บนเว็บไซต์ 4. ปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของตัวอักษร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของตัวอักษร 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่งอักษรบนเว็บไซต์ 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินจากการจำลองสถานการณ์โดยใช้กรณีศึกษา 3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ 2. เอกสาร วุฒิบัตร หรือใบรับรองที่แสดงว่าผ่านการทดสอบ (Certificate) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ทั้งแบบอิงและไม่อิงผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบสีสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.คำแนะนำ ออกแบบอักษรสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรที่ใช้บนเว็บไซต์ เลือกตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซต์ กำหนดขนาด และตำแหน่งของตัวอักษรที่ใช้บนเว็บไซต์และปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของตัวอักษร 2.คำอธิบายรายละเอียด 1.การวิเคราะห์ตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรที่ใช้บนเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการระบุความสำคัญของรูปแบบตัวอักษรที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ระบุประโยชน์ของรูปแบบตัวอักษรที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง 2.การเลือกตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการกำหนดชนิดของตัวอักษรที่นำมาใช้ออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม เลือกตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซต์ เลือกใช้สีกับตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมกับการแสดงผลบนเว็บไซต์ 3.การกำหนดขนาด และตำแหน่งของตัวอักษรที่ใช้บนเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการ กำหนดขนาดของตัวอักษรได้อย่างเหมาะสมกับการแสดงผลบนเว็บไซต์ จัดวางตำแหน่งของตัวอักษรบนเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม ตรวจสอบ และปรับปรุงความเข้ากันได้ของตัวอักษรกับเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ 4.การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของตัวอักษร ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง 5.ตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานฐานที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามหลักทฤษฎีที่กำหนด หมายถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทาง ข้อกำหนด หลักทฤษฎี หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
  1. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)
  2.มาตรฐาน W3C ในส่วนของ WEB DESIGN AND APPLICATIONS
  3.Font Embedding (@font-face, Cufon, Google Web Font)
  4.พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
  5.หลักการวางตำแหน่งของตัวอักษร
  6.หลักของสัดส่วนของตัวอักษร
  7.หลักการสร้างจุดเด่นของตัวอักษร

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์