หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-4-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ISCO 2166 นักออกแบบภาพกราฟฟิกและสื่อผสม ISCO 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ISCO 2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสำคัญ และประโยชน์ของภาพ เลือกชนิดของภาพได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซต์ สร้างภาพเพื่อออกแบบเว็บไซต์และปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30241 วิเคราะห์ความสำคัญ และประโยชน์ของภาพ

1. ระบุความสำคัญของภาพที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
2. ระบุประโยชน์ของภาพที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

30242 คัดเลือกชนิดของภาพได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซต์

1. ระบุคุณสมบัติของภาพแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
2. กำหนดขนาดของภาพได้อย่างเหมาะสมกับโครงร่างเว็บไซต์
3. เลือกภาพที่มีความละเอียดของภาพได้อย่างเหมาะสมกับการแสดงผลบนเว็บไซต์
4. ตรวจสอบ และปรับปรุงความเข้ากันได้ของภาพกับเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์

30243 สร้างภาพเพื่อออกแบบเว็บไซต์

1. ระบุโปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ เพื่อออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม
3. จัดทำภาพมาประกอบเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการวิเคราะห์ความสำคัญ และประโยชน์ของภาพ 2. ปฏิบัติการเลือกชนิดของภาพได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซต์ 3. ปฏิบัติการสร้างภาพเพื่อออกแบบเว็บไซต์ 4. ปฏิบัติการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของภาพ 2. ความรู้เกี่ยวกับความละเอียดของภาพ 3. ความรู้เกี่ยวกับขนาดของภาพ 4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินจากการจำลองสถานการณ์โดยใช้กรณีศึกษา 3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ 2. เอกสาร วุฒิบัตร หรือใบรับรองที่แสดงว่าผ่านการทดสอบ (Certificate) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ทั้งแบบอิงและไม่อิงผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ ออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสำคัญ และประโยชน์ของภาพ เลือกชนิดของภาพได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซต์ สร้างภาพเพื่อออกแบบเว็บไซต์และปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1.การวิเคราะห์ความสำคัญ และประโยชน์ของภาพ ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการระบุความสำคัญของภาพที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ระบุประโยชน์ของภาพที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง 2.การเลือกชนิดของภาพได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการระบุคุณสมบัติของภาพแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง กำหนดขนาดของภาพได้อย่างเหมาะสมกับโครงร่างเว็บไซต์ เลือกภาพที่มีความละเอียดของภาพได้อย่างเหมาะสมกับการแสดงผลบนเว็บไซต์ 3.การสร้างภาพเพื่อออกแบบเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการระบุโปรแกรมตกแต่งภาพ เพื่อใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ เพื่อออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม จัดทำภาพมาประกอบเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม ตรวจสอบ และปรับปรุงความเข้ากันได้ของภาพกับเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ 4.การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของภาพ ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง 5.ตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานฐานที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามหลักทฤษฎีที่กำหนด หมายถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทาง ข้อกำหนด หลักทฤษฎี หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
  5.1 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)
  5.2 มาตรฐาน W3C ในส่วนของ WEB DESIGN AND APPLICATIONS
  5.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
  5.4 ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพ (Composition)
  5.6 หลักการออกแบบ (Principles of Design)
  5.7 โปรแกรมออกแบบและตกแต่งภาพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบสีสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ออกแบบอักษรสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์