หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบรายละเอียดเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-5-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบรายละเอียดเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ISCO 2166 นักออกแบบภาพกราฟฟิกและสื่อผสม ISCO 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ISCO 2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการสร้างเว็บไซต์ ระบุภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ วิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับทุกอุปกรณ์ พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30221 กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการสร้างเว็บไซต์

1. วางแผนการสร้างเว็บไซต์กับธุรกิจ
2. กำหนดเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์กับธุรกิจ
3. กำหนดระยะเวลาในการสร้างเว็บไซต์ตามแผนที่วางไว้
4. ประเมินผลการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการสร้างเว็บไซต์

30222 ระบุภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์

1. วางแผนการกำหนดภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
2. เลือกภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์กับธุรกิจ
3. ประเมินผลการกำหนดภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์

30223 วิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์

1. จำแนกโครงสร้างของเว็บไซต์
2. อธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์แต่ละรูปแบบ
3. วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของโครงสร้างเว็บไซต์แต่ละรูปแบบ
4. ประยุกต์ใช้โครงสร้างของเว็บไซต์กับธุรกิจ

30224 ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับทุกอุปกรณ์

1. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่รองรับเว็บไซต์ในยุคปัจจุบัน
2. ระบุข้อจำกัดของอุปกรณ์แต่ละประเภท
3. ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับทุกอุปกรณ์

30225 พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์

1. กำหนดขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์
2. ตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์บนอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ
3. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบตามที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการสร้างเว็บไซต์ 2. ปฏิบัติการระบุภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ 3. ปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ 4. ปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับทุกอุปกรณ์ 5. ปฏิบัติการพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีการออกแบบเว็บไซต์ 2. ความรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดในการออกเว็บไซต์ 3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ 4. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์ ตามมาตรฐานสากล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน 2. แบบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองจากการสัมภาษณ์ 2. เอกสารรับรองจากการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการออกแบบรายละเอียดเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. คำแนะนำ ออกแบบรายละเอียดเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการสร้างเว็บไซต์ ระบุภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ วิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับทุกอุปกรณ์ พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์
  1. คำอธิบายรายละเอียด 1. การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการสร้างเว็บไซต์ตามข้อกำหนดจะต้องวางแผนการสร้างเว็บไซต์กับธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์กับธุรกิจ กำหนดระยะเวลาในการสร้างเว็บไซต์ตามแผนที่วางไว้ ประเมินผลการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการสร้างเว็บไซต์ ได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจ 2. การระบุภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ตามข้อกำหนดตามข้อกำหนดจะต้องวางแผนการกำหนดภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ เลือกภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์กับธุรกิจ ประเมินผลการกำหนดภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์ที่ออกแบบขึ้น 3. การวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ตามข้อกำหนดจะต้องจำแนกโครงสร้าง (Layout) ของเว็บไซต์ อธิบายโครงสร้าง (Layout) ของเว็บไซต์แต่ละรูปแบบ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของโครงสร้าง (Layout) เว็บไซต์แต่ละรูปแบบและประยุกต์ใช้โครงสร้าง (Layout) ของเว็บไซต์กับธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์ที่ออกแบบขึ้น 4. การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับทุกอุปกรณ์ตามข้อกำหนดจะต้องกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่รองรับเว็บไซต์ในยุคปัจจุบัน ระบุข้อจำกัดของอุปกรณ์แต่ละประเภทและออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับทุกอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน 5. การพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ตามข้อกำหนดจะต้องกำหนดขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ .ตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์บนอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน 6. ตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด เกณฑ์ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ เช่น ทักษะด้านการออกแบบ UX (User Experience) ทักษะด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ UI (User Interface) ทักษะการออกแบบเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยี Responsive Web Design ทักษะการออกแบบและทดสอบเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยี Cross-Browser Cross-Platform Development หรือ Cross-Browser Bug การใช้เครื่องมือในการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ให้ได้ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0) มาตรฐาน W3C ในส่วนของ WEB DESIGN AND APPLICATIONS และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (แก้ไข พ.ศ.2560)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์