หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-6-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ISCO 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ISCO 2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสำรองข้อมูลระบบ และการติดตั้งระบบติดตามประเมินผลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ชและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

30131 สำรองข้อมูลระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. สำรองเนื้อหาข้อมูลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. สำรองโครงสร้างข้อมูลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. สำรองไฟล์เวอร์ชั่นควบคุมระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. ทดสอบรูปแบบการกู้คืนระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

30132 ติดตั้งระบบติดตามการใช้งานระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. กำหนดรูปแบบการควบคุมระบบเพื่อสนับสนุนระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระยะไกล
2. กำหนดรูปแบบการติดตามสถานะการใช้งานระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการสำรองข้อมูลระบบ
  2. ปฏิบัติการติดตั้งระบบติดตามประเมินผล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การสำรองข้อมูลระบบ
  2. การติดตามประเมินผลโปรแกรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสำรองข้อมูล
  2. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีติดตามผลการทำงานของโปรแกรมระบบ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินทักษะและความรู้ในจัดการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ การติดตามและประเมินผลโปรแกรมทั้งในขณะพัฒนาและใช้งานจริง
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องแสดงการสำรองข้อมูลระบบ และติดตั้งระบบติดตามประเมินผลระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ด้านการสำรองข้อมูลระบบ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับ
  - การสำรองเนื้อหาข้อมูลระบบ (Backup Data)
  - การสำรองโครงสร้างข้อมูลระบบ (Backup Data Model)
  - สำรองไฟล์เวอร์ชั่นควบคุมระบบ (Git Version Control)
  - การทดสอบรูปแบบการกู้คืนระบบ (Restore)
  2. ด้านการติดตั้งระบบติดตามประเมินผลระบบ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับ
  - การกำหนดรูปแบบการควบคุมระบบเพื่อสนับสนุนระบบระยะไกล (Remote)
  - การกำหนดรูปแบบการติดตามสถานะการใช้งานระบบ (Analytics) เช่น การรองรับการใช้งาน การตรวจสอบการทำธุรกรรมพาณิชย์
  3. ตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานฐานที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามหลักทฤษฎีที่กำหนด หมายถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทาง ข้อกำหนด หลักทฤษฎี หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
  3.1 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)
  3.2 มาตรฐาน W3C ในส่วนของ WEB DESIGN AND APPLICATIONS

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. ประเมินความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. การประเมินสาธิตการปฏิบัติงาน 3. การประเมินสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบความต้องการระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์