หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-6-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้นักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ISCO 2511 นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล ISCO 2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการตรวจประเมิน และวางแผนงานการตรวจประเมิน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. แนวปฏิบัติจากมาตรฐาน เช่น ISO/IEC 19011 หรือมาตรฐานสากลซึ่งเป็นแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ 2. มาตรฐาน W3C การเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20311 วิเคราะห์ขั้นตอนการตรวจประเมิน

1. รวบรวมข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
2.วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำกระบวนการขั้นตอนการประเมินเว็บแอปพลิเคชัน

20312 ตรวจประเมิน วางแผนงานการตรวจประเมิน

1. กำหนดกระบวนการประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
2. กำหนดวิธีการประเมินสามารถยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับเว็บแอปพลิเคชัน
3. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
4. จัดทำแผนงานการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชัน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1.ทักษะด้านการดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการขั้นตอนการตรวจประเมิน
  2.ทักษะด้านการดำเนินการวางแผนงานการตรวจประเมิน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับการประเมินระบบเว็บแอปพลิเคชัน
  2.ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาแผนการประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
  3.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่สอดคล้องกับวิธีการตรวจประมินเว็บแอปพลิเคชัน
  4.ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประยุกต์เพื่อพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสมกับวิธีการตรวจประเมิน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
  3.แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1.เอกสารรับรองการเป็นผู้ประเมิน
  2.เอกสารรับรองหรือผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3.เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการปฏิบัติงานด้านความรู้
  4. แฟ้มสะสมผลงาน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1.พิจารณาหลักฐานความรู้
  2.พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  การวางแผนการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชัน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการตรวจประเมิน และวางแผนงานการตรวจประเมิน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิเคราะห์ขั้นตอนการตรวจประเมิน ควรระบุถึงการรวบรวมข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชัน และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำกระบวนการขั้นตอนการประเมินเว็บแอปพลิเคชัน
  2. การวางแผนงานการตรวจประเมิน ควรจะระบุถึง การกำหนดกระบวนการประเมินเว็บแอปพลิเคชัน การกำหนดวิธีการประเมินสามารถยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับเว็บแอปพลิเคชัน การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานประเมินเว็บแอปพลิเคชัน และการจัดทำแผนงานการตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชัน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตพฤติกรรมแบบการสังเกตพฤติกรรม ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลโดยวิธีการปฏิบัติงาน 3. แบบการสังเกตพฤติกรรม ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจประเมินเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน