หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาเว็บไซต์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-6-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาเว็บไซต์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ISCO 2511 นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ISCO 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ISCO 2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล ISCO 2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ ISCO 2529 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ การบำรุงรักษาเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้มีความสามารถในการให้บริการต่อเนื่อง รวมถึงความสามารถในการให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการเว็บไซต์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20141 เตรียมความพร้อมสำหรับแนวโน้มเทคโนโลยีในการให้บริการเว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลง

1.จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์
2.วิเคราะห์สิ่งที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์
3.บริหารและดำเนินการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์

20142 บำรุงรักษาเว็บไซต์เชิงเทคนิค

1.ตรวจสอบความคาดหวังจากผู้ใช้เปรียบเทียบกับข้อกำหนดทางธุรกิจและBenchmarking
2.เพิ่มเติมความสามารถและบริการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้มีความสามารถทันต่อปัจจุบัน
3.สำรองข้อมูลเว็บเซิร์ฟเวอร์
4.เคลื่อนย้ายข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์
5.ปรับปรุงและอัพเดดระบบปฎิบัติการและเว็บเซิร์ฟเวอร์

20143 บำรุงรักษาเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค

1.วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2.แก้ไขข้อบกพร่องให้ตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
3.แทนที่ข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร

20144 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเว็บเซิร์ฟเวอร์

1.ให้คำปรึกษาปัญหาด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์แก่ผู้ใช้งาน
2.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และเนื้อหา
3. ให้คำปรึกษาแต่ผู้ใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อการเข้าใช้งานควบคุมระยะไกล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านการเขียน
  2. การปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น
  3. การค้นคว้า
  4. การวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไข
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เว็บเซิร์ฟเวอร์
  2. การสำรองข้อมูลและการกู้คืน
  3. การใช้งานโปรแกรมที่สนับสนุนการบริการแก้ไขปัญหาทางไกล
  4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน
  5. ความรู้ในการจัดการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริการเว็บไซต์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. เอกสารรับรองผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  5. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินทักษะและความรู้ในจัดบำรุงรักษาเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ บำรุงรักษาเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการทำงานเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมสำหรับแนวโน้มเทคโนโลยีในการให้บริการเว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลง การบำรุงรักษาเว็บไซต์เชิงเทคนิค การบำรุงรักษาเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค และให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1.ตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์สิ่งที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 2. เมื่อมีรายงานปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นต้องมีหน้าที่ประเมินความคาดหวังจากผู้ใช้ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดทางธุรกิจและ Benchmarking 3.ความรู้ในการบริหารและปรับปรุงเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้มีความสามารถทันต่อปัจจุบัน รวมถึงความสามารถในการบริหารเว็บให้ลดความเสียงต่าง ๆ ได้แก่ การสำรองข้อมูลเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเคลื่อนย้ายข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และการอัพเดดระบบปฎิบัติการและเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นปัจจุบัน 4.เนื่องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์อาจมีการติดตั้งให้บริการในสถานที่อื่น ๆ ผู้เข้ารับการประเมินจึงมีความจำเป็นต้องมีความสามารถในการให้คำปรึกษาแก้ไขผู้ใช้ ต้องใช้งานโปรแกรมเพื่อการดูแลแก้ไขปัญหาผ่านทางไกล(Remote) เพื่อสำหรับแนะนำผู้ใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3.แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3.แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน