หน่วยสมรรถนะ

จัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-5-011ZA
ICT-ECW-6-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ISCO 2511 นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ISCO 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ISCO 2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล ISCO 2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ ISCO 2529 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การติดตั้งและตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ทำงานสนับสนุนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และการนำไปประยุกต์เพื่อการทำธุรกิจออนไลน์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20131 จัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์

1.ติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์
2.ตั้งค่าโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์
3.ติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมภาษาเซิร์ฟเวอร์สคลิป
4.นำข้อมูลเข้าเพื่อให้บริการบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ตามข้อกำหนดทางเทคนิคและข้อตกลงทางธุรกิจ
5.ทดสอบการบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในด้านกระบวนการ ความถูกต้อง และความสะดวกในการดำเนินงาน
6.ติดตั้งและตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เครื่องมือ Panel

20132 จัดการระบบสนับสนุนเพื่อเสริมบริการบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

1.จัดการระบบบริหารฐานข้อมูล
2.จัดการฐานข้อมูลเพื่อบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
3.จัดการระบบงานประยุกต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การติดตั้งและการตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์
  2. การตั้งค่าภาษาสคลิป
  3. การนำข้อมูลเข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์
  4. การใช้เครื่องมือ panel เพื่อการติดตั้งและการตั้งค่า
  5. การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ในเว็บเซิร์ฟเวอร์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้เกี่ยวเว็บเซิร์ฟเวอร์
  2. ความรู้เกี่ยวกับภาษาสคลิป
  3. ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล
  4. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งบริการประยุกต์เพื่อจัดการเนื้อหา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์
  2. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล
  3. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์
  4. เอกสารรับรองผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินทักษะและความรู้ในจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อติดตั้งบริการเว็บไซต์รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเมินจาก จัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์ และจัดการระบบสนับสนุนเพื่อเสริมบริการบนเว็บเซิร์ฟเวอร์
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  ในการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์ และจัดการระบบสนับสนุนต่าง ๆ ได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.ในการบริหารเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความสามารถติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำหน้าที่บริการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยจำเป็นต้องมีการตั้งค่าและบริหารจัดการข้อมูล นอกจากนั้นต้องสามารถนำข้อมูลเข้าสู่การให้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการทดสอบใช้งานเพื่อรองรับเอกสารเอชทีเอ็มแอลและสคลิปต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามปัจุบันมีเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน(Panel) ผู้รับการประเมินจึงต้องสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ด้วย
  2.ในการให้บริการเว็บไซต์นั้น มีความจำเป็นที่ผู้เข้าประเมินจะต้องมีความสามารถในการติดตั้งและตั้งค่าโปรแปรมประยุกต์เพื่อการสนันสนุนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ ระบบบริหารฐานข้อมูล ระบบสำรองข้อมูล กระดานสนทนา ระบบจัดการเนื้อหา และต้องมีความเข้าใจในการทำให้การบริการและการเรียกใช้ทำได้อย่างสมบูรณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3.แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
จัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน