หน่วยสมรรถนะ

จัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-5-010ZA
ICT-ECW-6-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ ISCO 2511 นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ISCO 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ISCO 2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม ISCO 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ISCO 2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล ISCO 2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ ISCO 2529 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ISCO 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการติดตั้งบริการต่าง ๆ ของเว็บเซิร์ฟเวอร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

20121 จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการบนอินเทอร์เน็ต

1.จัดการระบบเครือข่ายที่ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
2.จัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
3.จัดการระบบเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์

20122 จัดการระบบปฏิบัติการเพื่อบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์

1.ตั้งค่าระบบปฏิบัติการเพื่อเตรียมบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
2.จัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้
3.จัดการระบบปฏิบัติการบนระบบเสมือน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ตั้งค่าระบบปฎิบัติการ
  2. จัดการบัญชีรายชื่อของระบบปฎิบัติการ
  3. ตั้งค่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
  4. เชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์
  5. ตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตที่สนับสนุนการบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.ความรู้เกี่ยวกับระบบปฎิบัติการ
  2.ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  3.ความรู้เกี่ยวกับระบบ E-Mail
  4.ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารไอพีแอดเดรสได้แก่ DHCP และ NAT
  5.ความรู้เกี่ยวกับโดเมนเนมและระบบ DNS
  6.ความรู้เกี่ยวกับระบบ FTP

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1.เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
  2.แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับความรู้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  2. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการระบบปฎิบัติการ
  2. เอกสารรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์
  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากสถานประกอบการ
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  การประเมินทักษะและความรู้ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับการติดตั้งบริการต่าง ๆ ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ประเมินจากทักษะและความรู้ในการระบบอินเทอร์เน็ต ระบบปฎิบัติการ และการจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับการติดตั้งบริการต่าง ๆ ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่มีความเกี่ยวข้องและจัดการระบบปฏิบัติการ เพื่อบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.ด้านการจัดการระบบปฏิบัติการเพื่อบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้เข้าประเมินต้องมีความสามารถในการตั้งระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าระบบบัญชีรายชื่อ การตั้งค่าให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และเนื่องจากระบบคลาวด์ได้รับความนิยมมากขึ้น ระบบปฎิบัติบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่บนระบบเสมือน ดังนั้นผู้เข้าประเมินควรมีความรู้ในการใช้งานระบบปฏิบัติการบนระบบเสมือนด้วย
  2.บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนบริการเว็บไซต์ ผู้เข้าประเมินต้องสามารถตั้งค่าระบบบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ต้องมีเพื่อสนับสนุนการบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ ระบบ Email FTP DNS DHCP และ NAT รวมถึงต้องสามารถเชื่อมโยงเพื่อรวบรวมเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน เพื่อให้การบริการเว็บไซต์มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบลำดับหลายชั้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3.แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการเว็บไซต์ได้ตรงต่อความต้องการ
จัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสำหรับบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน