หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-4-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ISOC 1220 ผู้จัดการด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ISOC 3322 ตัวแทนขายด้านการค้า ISOC 4227 พนักงานสัมภาษณ์ในโครงการสำรวจและวิจัยตลาด ISOC 5344 ผู้จำหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการช่องทางการขายออนไลน์ จัดการช่องทางการชำระเงิน จัดการช่องทางการจัดส่งสินค้า จัดการการบริการหลังการขาย และจัดการคลังสินค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. มาตรฐาน ขมธอ. 8-2560 ที่ออกโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2. มาตรฐาน ISO 10004

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10231 จัดการช่องทางการขายออนไลน์

1. ดำเนินการขายตามช่องทางการขายที่กำหนด
2. ประเมินผลการขายตามช่องทางการขาย
3. สรุปผลการขายตามช่องทางการขาย

10232 จัดการช่องทางการชำระเงิน

1. ติดตามการชำระเงิน
2. สรุปผลการชำระเงินตามช่องทาง

10233 จัดการช่องทางการจัดส่งสินค้า

1. ดำเนินการจัดส่งสินค้าตามช่องทาง
2. ประเมินช่องทางการจัดส่งสินค้า
3. สรุปผลช่องทางการจัดส่งสินค้า

10234 จัดการการบริการหลังการขาย

1. ดำเนินวิธีการบริการหลังการขาย
2. ประเมินวิธีการบริการหลังการขาย
3. สรุปผลวิธีการบริการหลังการขาย

10235 จัดการคลังสินค้า

1. ดำเนินการตามวิธีการจัดการคลังสินค้า
2. ประเมินวิธีการจัดการคลังสินค้า
3. สรุปผลวิธีการจัดการคลังสินค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการเลือกใช้ช่องทางการขายออนไลน์ได้เหมาะสมกับธุรกิจ 2. ความสามารถในการเลือกใช้ช่องทางการชำระเงินให้สอดคล้องกับธุรกิจ 3. ความสามารถในการเลือกใช้ช่องทางการจัดส่งสินค้าและติดตามผลการจัดส่งสินค้า 4. ความสามารถในการประเมินรูปแบบบริการหลังการขายที่ใช้กับธุรกิจ 5. ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการคลังสินค้า (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการขายในรูปแบบออนไลน์ 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการช่องทางการชำระเงิน 3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการช่องทางการจัดส่งสินค้า 4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 5. ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน 2. แบบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองจากการสัมภาษณ์ 2. เอกสารรับรองจากการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก)​ คำแนะนำ การปฏิบัติการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการจัดการช่องทางการขายออนไลน์ จัดการช่องทางการชำระเงิน จัดการช่องทางการจัดส่งสินค้า จัดการการบริการหลังการขาย และจัดการคลังสินค้า​ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การจัดการช่องทางการขายออนไลน์ ตามข้อกำหนดต้องดำเนินการขายตามช่องทางการขายที่กำหนดประเมินผลการขายตามช่องทางการขาย สรุปผลการขายตามช่องทางการขาย 2. การจัดการช่องทางการชำระเงิน ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการติดตามการชำระเงิน สรุปผลการชำระเงินตามช่องทาง 3. การจัดการช่องทางการจัดส่งสินค้า ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการดำเนินการจัดส่งสินค้าตามช่องทางประเมินช่องทางการจัดส่งสินค้า สรุปผลช่องทางการจัดส่งสินค้า 4. การจัดการบริการหลังการขาย ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการดำเนินวิธีการบริการหลังการขาย 5. การจัดการคลังสินค้า ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการดำเนินการตามวิธีการจัดการคลังสินค้าประเมินวิธีการจัดการคลังสินค้า สรุปผลวิธีการจัดการคลังสินค้า 6. ตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานฐานที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามหลักทฤษฎีที่กำหนด หมายถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทาง ข้อกำหนด หลักทฤษฎี หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 6.1 มาตรฐานการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ISO10004 6.2 มาตรฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (TRUSTED E-COMMERCE MERCHANTS GUIDELINE) ขมธอ. 8-2560 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6.3 ทฤษฎีหลักการตลาดแบบ 7 P 6.4 ทฤษฎีการสร้างตราสินค้า D.R.E.A.M 6.5 ทฤษฎีการกำหนดช่องทางการขาย STP (Segmenting Targeting Positioning) 6.6 ทฤษฎีการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ IMC (integrated Marketing Communication) 6.7 ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 6.8 ทฤษฎีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM (Customer Relationship Management) 6.9 ทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลัง WMS (Warehouse Management System)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์