หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-6-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักการตลาดดิจิทัล ISOC 1220 ผู้จัดการด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ISOC 3322 ตัวแทนขายด้านการค้า ISOC 4227 พนักงานสัมภาษณ์ในโครงการสำรวจและวิจัยตลาด ISOC 5344 ผู้จำหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายในการทำการตลาดดิจิทัล วางแผนยุทธวิธี(แทกติก) ในการทำการตลาดดิจิทัล สร้างแผนการตลาดดิจิทัล และประเมินความสำเร็จของแผนการตลาดดิจิทัล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10221 กำหนดเป้าหมายในการทำการตลาดดิจิทัล

1. วิเคราะห์เป้าหมายในการทำการตลาดดิจิทัล
2. กำหนดเป้าหมายในการทำการตลาดดิจิทัล

10222 วางแผนยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล

1. วิเคราะห์ยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล
2. ระบุยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล
3. เปรียบเทียบยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล
4. กำหนดยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล
5. ประเมินยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล
6. สรุปยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล

10223 สร้างแผนการตลาดดิจิทัล

1. รวบรวมข้อมูลสำหรับสร้างแผนการตลาดดิจิทัล
2. จัดทำแผนการตลาดดิจิทัล
3. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการตลาดดิจิทัล

10224 ประเมินความสำเร็จของแผนการตลาดดิจิทัล

1. ประเมินผลแผนการตลาดดิจิทัลตามตัวชี้วัด
2. สรุปผลแผนการตลาดดิจิทัล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการวิเคราะห์การทำการตลาดดิจิทัล 2. ความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 3. ความสามารถในการเปรียบเทียบยุทธวิธี (แทกติก) ในการทำการตลาดดิจิทัล 4. ความสามารถในการใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการตลาดดิจิทัล 5. ความสามารถในการใช้เครื่องมือในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจ 2. ความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธี (แทกติก) ทางธุรกิจ 3. ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ใช้ร่วมกับแผนการทำตลาดดิจิทัล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน 2. แบบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองจากการสัมภาษณ์ 2. เอกสารรับรองจากการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) ​คำแนะนำ การวางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายในการทำการตลาดดิจิทัล วางแผนยุทธวิธี(แทกติก) ในการทำการตลาดดิจิทัล สร้างแผนการตลาดดิจิทัล และประเมินความสำเร็จของแผนการตลาดดิจิทัล (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1.การกำหนดเป้าหมายในการทำการตลาดดิจิทัล ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการวิเคราะห์เป้าหมายในการทำการตลาดดิจิทัล กำหนดเป้าหมายในการทำการตลาดดิจิทัล 2.การวางแผนยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล ระบุยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล เปรียบเทียบยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล กำหนดยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล ประเมินยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล สรุปยุทธวิธีในการทำการตลาดดิจิทัล 3.การสร้างแผนการตลาดดิจิทัล ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลสำหรับสร้างแผนการตลาดดิจิทัล จัดทำแผนการตลาดดิจิทัล กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการตลาดดิจิทัล 4.การประเมินความสำเร็จของแผนการตลาดดิจิทัล ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการประเมินผลแผนการตลาดดิจิทัลตามตัวชี้วัด สรุปผลแผนการตลาดดิจิทัล ตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานฐานที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามหลักทฤษฎีที่กำหนด หมายถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทาง ข้อกำหนด 5.หลักทฤษฎี หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
  1.การเลือกใช้ช่องทางและเครื่องมือการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Channels and Tools) เช่น
  - Website – Google Analytics, Google Webmaster Tools, etc.
  - Search Engine – SEO, Google AdWords (Search Network), etc.
  - Online Display Ads – Banner, Google AdWords (Display Network), etc.
  - Social Media – Facebook Marketing, Line Marketing, etc.
  - Mobile – SMS, Apps, etc.
  - Email – Newsletter, CRM System, etc.
  - Online Video – YouTube Marketing, In-Stream Advertising, etc.
  - Social Community – Social Listening, Social Seeding, etc.
  การเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategies) เช่น Content Marketing, Remarketing, etc.
  การสร้างอัตลักษณ์ให้กับตราสินค้า (Brand Identity Prism)
  การเขียนแผนการตลาด (Marketing Plan)
  การวางแผนการประเมิน (APPRENTICESHIP STANDARD FOR DIGITAL MARKETER)
  การวิเคราะห์และสรุปผลการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์