หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-5-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ISOC 1220 ผู้จัดการด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ISOC 3322 ตัวแทนขายด้านการค้า ISOC 4227 พนักงานสัมภาษณ์ในโครงการสำรวจและวิจัยตลาด ISOC 5344 ผู้จำหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนช่องทางการขายออนไลน์ วางแผนช่องทางการชำระเงิน วางแผนช่องทางการจัดส่งสินค้า วางแผนการบริการหลังการขาย และวางแผนการจัดการคลังสินค้า

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. มาตรฐาน ขมธอ. 8-2560 ที่ออกโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2. มาตรฐาน ISO 10004

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10211 วางแผนช่องทางการขายออนไลน์

1. วางแผนและเตรียมความพร้อมในการหาช่องทางการขายออนไลน์
2. ระบุช่องทางการขายสินค้าและบริการ
3. กำหนดช่องทางการขายออนไลน์
4. สรุปผลการวางแผนช่องทางการขายสินค้าและบริการ

10212 วางแผนช่องทางการชำระเงิน

1. วางแผนและเตรียมความพร้อมในการหาช่องทางการชำระเงิน
2. ระบุช่องทางการชำระเงินในการขายสินค้าและบริการ
3. กำหนดช่องทางการชำระเงิน
4. สรุปผลการวางแผนช่องทางการชำระเงิน

10213 วางแผนช่องทางการจัดส่งสินค้า

1. วางแผนและเตรียมความพร้อมในการหาช่องทางการจัดส่งสินค้า
2. ระบุช่องทางการจัดส่งสินค้า
3. กำหนดช่องทางการจัดส่งสินค้า
4. สรุปผลช่องทางการจัดส่งสินค้า

10214 วางแผนการบริการหลังการขาย

1. วางแผนและเตรียมความพร้อมในการให้บริการหลังการขาย
2. ระบุการให้บริการหลังการขาย
3. กำหนดการให้บริการหลังการขาย
4. สรุปผลการให้บริการหลังการขาย

10215 วางแผนการจัดการคลังสินค้า

1. วางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดการคลังสินค้า
2. ระบุวิธีการจัดการคลังสินค้า
3. กำหนดวิธีการจัดการคลังสินค้า
4. สรุปผลวิธีการจัดการคลังสินค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ความสามารถในการกำหนดช่องทางการขายออนไลน์ 2. ความสามารถในการกำหนดช่องทางการชำระเงิน 3. ความสามารถในการกำหนดช่องทางการจัดส่งสินค้า 4. ความสามารถในการกำหนดรูปแบบการบริการหลังการขาย 5. ความสามารถในการกำหนดวิธีการจัดการคลังสินค้า (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ 2. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางธุรกิจ 3. ความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์ 4. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการชำระเงิน 5. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดส่งสินค้า

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. แบบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน 2. แบบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองจากการสัมภาษณ์ 2. เอกสารรับรองจากการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง​
(ก) คำแนะนำ การวางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวางแผนช่องทางการขายออนไลน์ วางแผนช่องทางการชำระเงิน วางแผนช่องทางการจัดส่งสินค้า วางแผนการบริการหลังการขาย และวางแผนการจัดการคลังสินค้า​ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การวางแผนช่องทางการขายออนไลน์ ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการหาช่องทางการขายออนไลน์ ระบุช่องทางการขายสินค้าและบริการ กำหนดช่องทางการขายออนไลน์ และสรุปผลการวางแผนช่องทางการขายสินค้าและบริการ 2. การวางแผนช่องทางการชำระเงิน ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการหาช่องทางการชำระเงิน ระบุช่องทางการชำระเงินในการขายสินค้าและบริการ กำหนดช่องทางการชำระเงิน และสรุปผลการวางแผนช่องทางการชำระเงิน 3. การวางแผนช่องทางการจัดส่งสินค้า ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการหาช่องทางการจัดส่งสินค้า ระบุช่องทางการจัดส่งสินค้า กำหนดช่องทางการจัดส่งสินค้า และสรุปผลช่องทางการจัดส่งสินค้า 4. การวางแผนการบริการหลังการขาย ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการให้บริการหลังการขาย ระบุการให้บริการหลังการขาย กำหนดการให้บริการหลังการขาย และสรุปผลการให้บริการหลังการขาย 5. การวางแผนการจัดการคลังสินค้า ตามข้อกำหนดจะต้องดำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดการคลังสินค้า ระบุวิธีการจัดการคลังสินค้า กำหนดวิธีการจัดการคลังสินค้า และสรุปผลวิธีการจัดการคลังสินค้า 6. ตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานฐานที่กำหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามหลักทฤษฎีที่กำหนด หมายถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทาง ข้อกำหนด หลักทฤษฎี หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
  1.มาตรฐานการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ISO10004
  2. มาตรฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (TRUSTED E-COMMERCE MERCHANTS GUIDELINE) ขมธอ. 8-2560 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  3. ทฤษฎีหลักการตลาดแบบ 7 P 4. ทฤษฎีการสร้างตราสินค้า D.R.E.A.M 5. ทฤษฎีการกำหนดช่องทางการขาย STP (Segmenting Targeting Positioning)
  6. ทฤษฎีการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ IMC (integrated Marketing Communication)
  7. ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
  8. ทฤษฎีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM (Customer Relationship Management)
  9. ทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลัง WMS (Warehouse Management System)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์