หน่วยสมรรถนะ

ให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-7-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ISOC 1220 ผู้จัดการด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ISOC 2421 นักวิเคราะห์ด้านการบริหารและองค์การ ISOC 2511 นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ISOC 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการตลาด ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10131 ให้คำปรึกษาด้านการตลาด

1. วางแผนให้คำปรึกษาด้านการตลาด
2. จัดทำแผนการให้คำปรึกษาด้านการตลาด
3. ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการตลาด

10132 ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. ให้คำปรึกษาด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

10133 ประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. กำหนดวัตถุประสงค์การประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. กำหนดดัชนีชี้วัดการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. พัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. รวบรวมข้อมูลการประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5. จัดทำรายงานการประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้านการตลาด 2. ปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. ปฏิบัติการประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 4. การตลาดดิจิทัล 5. การประเมินผลการให้คำปรึกษา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์ 2. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง​
(ก) คำแนะนำ การให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการตลาด ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การให้คำปรึกษาด้านกระบวนด้านการตลาด ประกอบด้วย 1. การวางแผนให้คำปรึกษาด้านการตลาด ได้แก่ การติดตามสถานการณ์การตลาดในปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมการแข่งขันในตลาด การกำหนดช่องทางติดต่อลูกค้าใหม่ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
  2. จัดทำแผนการให้คำปรึกษาด้านการตลาด
  3. ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการตลาด
  2. การให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้คำปรึกษาด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
  3. ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาระบบธุรกิจด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ประกอบด้วยการวิเคราะห์สินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำหนดช่องทางสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการหลังการขายในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  4. ให้คำปรึกษาด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งได้แก่ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การให้บริการดูแลลูกค้า และการธำรงรักษาลูกค้า
  5. ระบบ CRM (Customer Relationship Management หรือ CRM) คือ ศาสตร์หรือกลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าแบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัท สามารถจัดการกระบวนการต่าง ๆ ภายในให้ดำเนินการนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างสอดคล้องและตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า CRM มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 1.Identify เก็บข้อมูลว่าลูกค้าของบริษัทเป็นใคร เช่น ชื่อลูกค้า ข้อมูลสำหรับติดต่อกับลูกค้า 2.Differentiate วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และจัดแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามคุณค่าที่ลูกค้ามีต่อบริษัท 3.Interact มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว 4.Customize นำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสมเฉพาะตัวกับลูกค้าแต่ละคน
  6. การประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์การประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดดัชนีชี้วัดการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำรายงานการประเมินผลการให้คำปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาดด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์