หน่วยสมรรถนะ

วางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการตลาดดิจิทัล

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

ICT-ECW-7-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการตลาดดิจิทัล

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ISOC 1220 ผู้จัดการด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ISOC 2421 นักวิเคราะห์ด้านการบริหารและองค์การ ISOC 2511 นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ISOC 3514 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วางแผนกลยุทธ์การใช้ระบบสารสนเทศ วางแผนกลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร วางแผนกลยุทธ์ด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10111 วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1.วิเคราะห์ข้อมูลขององค์การในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2.กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.จัดทำแผนดำเนินงานการนำกลยุทธ์ทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในองค์การ
5.ตรวจสอบแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

10112 วางแผนกลยุทธ์การใช้ระบบสารสนเทศ

1.วิเคราะห์ข้อมูลขององค์การเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ
2.กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การใช้ระบบสารสนเทศ
3.กำหนดกลยุทธ์การใช้ระบบสารสนเทศ
4.จัดทำแผนดำเนินงานการนำกลยุทธ์การใช้ระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์การ
5.ตรวจสอบแผนกลยุทธ์การใช้ระบบสารสนเทศ

10113 วางแผนกลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

1.วิเคราะห์ข้อมูลขององค์การเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
2.กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
3.กำหนดกลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
4.จัดทำแผนดำเนินงานการนำกลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารไปใช้ในองค์การ
5.ตรวจสอบแผนกลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

10114 วางแผนกลยุทธ์ด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1.วิเคราะห์ข้อมูลขององค์การในด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2.กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.กำหนดกลยุทธ์ด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.จัดทำแผนดำเนินงานการนำกลยุทธ์ด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในองค์การ
5.ตรวจสอบแผนกลยุทธ์ด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

10115 วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล

1.วิเคราะห์ข้อมูลขององค์การในด้านการตลาดดิจิทัล
2.กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการตลาดดิจิทัล
3.กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
4.จัดทำแผนดำเนินงานการนำกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลไปใช้ในองค์การ
5.ตรวจสอบแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  2. ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การใช้ระบบสารสนเทศ
  3. ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
  4. ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  5. ปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การวางแผนกลยุทธ์
  2. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  3. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
  4. การตลาดดิจิทัล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)​
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์
  2. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการตลาดดิจิทัล
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการตลาดดิจิทัล โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้​
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง​
(ก) คำแนะนำ
  วางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการตลาดดิจิทัล ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วางแผนกลยุทธ์การใช้ระบบสารสนเทศ วางแผนกลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร วางแผนกลยุทธ์ด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล ซึ่งองค์ประกอบในการวางกลยุทธ์ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การกำหนดกลยุทธ์ การตรวจสอบแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนดำเนินงานการนำกลยุทธ์ไปใช้ในองค์การ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1.วิเคราะห์ข้อมูลขององค์การในด้านธุรกิจพาณิชย์ ด้านการใช้ระบบสารสนเทศ ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการตลาดดิจิทัล โดยจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์การ โดยใช้วิธี SWOT เพื่อช่วยในการวิเคราะห์องค์การ
  2.กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านธุรกิจพาณิชย์ ด้านการใช้ระบบสารสนเทศ ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการตลาดดิจิทัล โดยจะต้องวิเคราะห์
  2.1 วิสัยทัศน์ (vision) มีความหมายว่า การมองอนาคตให้ถูกต้องว่าจะเกิดอะไร ถ้าอนาคตที่เกิดขึ้นเป็นจริงตามคะเนก็เรียกว่าวิสัยทัศน์
  2.2 ภารกิจ (mission) เป็นคำที่ขยายความหมายของวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางและความเชื่อที่ระบุว่าวิสัยทัศน์จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
  2.3 เป้าหมาย (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) เป้าหมายกับวัตถุประสงค์จะแตกต่างกันในรายละเอียด เป้าหมายจะระบุถึงจุดหมายปลายทางขององค์การที่เป็นส่วนรวม ส่วนวัตถุประสงค์ก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของการดำเนินงานในระดับหน่วยงาน
  3.กำหนดกลยุทธ์ในด้านธุรกิจพาณิชย์ ด้านการใช้ระบบสารสนเทศ ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการตลาดดิจิทัล โดยจะต้องกำหนดกลยุทธ์ (strategy) ซึ่งหมายถึง แบบแผนสำคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ได้วางแผนไว้ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและปฏิกิริยาโต้ตอบกัน ระหว่างบริษัทกับตลาดคู่แข่งและปัจจัยต่าง ๆ ในสภาวะแวดล้อม หรือ เป็นกลวิธีหรือวิธีการที่บริษัทเลือกขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่องค์การตั้งขึ้น
  4.จัดทำแผนดำเนินงานการนำไปใช้ในองค์การในด้านธุรกิจพาณิชย์ ด้านการใช้ระบบสารสนเทศ ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการตลาดดิจิทัล โดยจะต้องนำแผนดำเนินงานไปใช้ในองค์การ ซึ่งแผนการดำเนินงาน (operating plan) หมายถึง การจัดทำแผนดำเนินงานก็เพื่อเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาเข้าด้วยกัน เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แผนดำเนินงานจะกำหนดขึ้นมาสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์คำแนะนำ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาดด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์