หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-125ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01CH4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ชั้น 4 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจงานเกี่ยวกับมาตรวิทยาด้านเคมี การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือการสอบเทียบ และสามารถให้คำแนะนำ สอนงานและประเมินให้แก่ผู้อื่นให้เข้าใจและปฏิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  ไม่ระบุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01CH4301 เตรียมแผนการสอนงานเครื่องมือวัดด้านเคมี

1. เรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
2. จัดทำสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม

01CH4302 สอนวิธีการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดด้านเคมี

1. สอนวิธีการปฏิบัติงานได้สมบูรณ์

01CH4303 ประเมินผลการสอนงาน

1. ประเมินผลก่อนการสอน
2. ประเมินผลหลังการสอน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  สามารถเข้าใจและผ่านสมรรถนะเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมีและการวิเคราะห์ผลการวัดด้านเคมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการ
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ถ่ายทอดการปฏิบัติงานแบบ On the Job training และการประเมินผล 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบ การตรวจสอบระหว่างใช้งานอย่างถูกต้อง 3. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้การสอบเทียบ การทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างใช้งาน เครื่องมือด้านเคมี 2. มีความรู้มาตรวิทยาทั่วไป 3. มีความรู้ในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกการจัดทำเอกสาร หรือ 2. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกการอบรม หรือ 2. แบบประเมินการอบรม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านเคมีโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติการและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. พนักงาน หมายถึง พนักงานใหม่ หรือ พนักงานที่เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืพนักงานที่ได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี