หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบ การใช้งาน การบำรุงรักษา เครื่องมือวัดแก่ผู้รับบริการ และสามารถประเมินผลการวัด เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-122ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบ การใช้งาน การบำรุงรักษา เครื่องมือวัดแก่ผู้รับบริการ และสามารถประเมินผลการวัด เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01CH3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ชั้น 3 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบเทียบ การใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) แก่ผู้รับบริการ และสามารถประเมินผลการสอบเทียบ เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01CH3401 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบ การใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านเคมีแก่ผู้รับบริการ

1. สามารถให้คำแนะนำการสอบเทียบการใช้งานเครื่องมือวัดและบำรุงรักษา เครื่องค่าความเป็นกรด-ด่างเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

01CH3402 สามารถประเมินผลการวัดเครื่องมือวัดด้านเคมีเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้

1. สามารถประเมินผลการวัดเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่างเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบ การใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) แก่ผู้รับบริการ ตลอดจนสามารถประเมินผลการวัดเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) 2. มีทักษะในการทวนสอบเครื่องมือวัด 3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือคำนวณ หรือ โปรแกรมคำนวณ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอบเทียบ การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) 2. มีความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบเครื่องมือวัด 3. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือคำนวณผลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4. มีความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.หลักฐานการปฏิบัติงาน 2.บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับให้คำแนะนำการเกี่ยวกับการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องมือวัด และสามารถประเมินผลการวัด เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เกณฑ์การยอมรับของการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดขึ้นอยู่กับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. สาธิตการปฏิบัติงาน 2. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
การทวนสอบความถูกต้องของเครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง