หน่วยสมรรถนะ

การทวนสอบความถูกต้องของเครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-121ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การทวนสอบความถูกต้องของเครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01CH3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ชั้น 3 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี และสามารถทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01CH3301 การทวนสอบความถูกต้องของเครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง ก่อน และ/หรือ หลังการใช้งาน

1. สามารถทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานได้
2. สามารถทวนสอบวัสดุอ้างอิงได้
3. ทวนสอบเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม
4. สามารถประเมินผลการทวนสอบตามเกณฑ์การยอมรับ

01CH3302 ตรวจสอบเครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงระหว่างใช้งาน

1. การตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง
2. สามารถประเมินผลการตรวจสอบระหว่างใช้งานตามเกณฑ์การยอมรับ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทวนสอบละตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุอ้างอิง สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้ข้อมูลจากใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานได้ 2. ใช้ข้อมูลจากใบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบวัสดุอ้างอิง 3. มีทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของการทวนสอบเครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุอ้างอิง 4. มีทักษะในการใช้เครื่องมือคำนวณ หรือ โปรแกรมคำนวณ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบและตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุอ้างอิง 2. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือคำนวณผลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 3. มีความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกผลการทวนสอบ 2. บันทึกการตรวจสอบระหว่างใช้งาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทวนสอบเครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุอ้างอิง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. การทวนสอบ หมายถึง การทวนสอบหลังการสอบเทียบเครื่องมือก่อนนำไปใช้งาน และการ ตรวจสอบระหว่างใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าค่าต่างๆ ที่วัดยังคงถูกต้อง 2. เกณฑ์การยอมรับของการทวนสอบหลังการณ์สอบเทียบและเกณฑ์การยอมรับการตรวจสอบระหว่างใช้งาน อาจเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบ การใช้งาน การบำรุงรักษา เครื่องมือวัดแก่ผู้รับบริการ และสามารถประเมินผลการวัด เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดได้