หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องมือวัดขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-119ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สอบเทียบเครื่องมือวัดขั้นกลาง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01CH3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ชั้น 3 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) ตามขั้นตอนวิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น พร้อมทั้งสามารถคำนวณผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01CH3101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

1. สามารถเลือกใช้วัสดุอ้างอิงให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ
2. เตรียมความพร้อมเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง
3. ตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุอ้างอิง
4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
5. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ
6. กรอกรายละเอียดของเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง ในแบบบันทึกได้ถูกต้อง

01CH3102 ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมสภาวะของวัสดุอ้างอิง
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมสภาวะแวดล้อม

01CH3103 บันทึกผลการสอบเทียบ และคำนวณผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

1. บันทึกข้อมูลสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี
2. การคำนวณและการใช้เครื่องมือคำนวณ
3. สามารถใช้ค่าของวัสดุอ้างอิง จากใบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) ตลอดจนสามารถคำนวณผลการสอบเทียบตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. เลือกใช้วัสดุอ้างอิง ถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน 2. เตรียมความพร้อมของเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) 3. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุอ้างอิง 4. อ่านค่าเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) 5. สอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) 6. ใช้ค่าของวัสดุอ้างอิงจากใบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 7. ใช้เครื่องมือคำนวณ หรือ โปรแกรมคำนวณ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ และความเข้าใจหลักการทำงานและขั้นตอนการสอบเทียบของเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) 2. มีความรู้ และความเข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) รวมถึงการทำความสะอาด และการเคลื่อนย้าย 3. มีความรู้ และความเข้าใจวิธีการเลือกใช้วัสดุอ้างอิง ให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการดูแลรักษา การจัดเก็บ และการขนย้าย 4. มีความรู้ในการบันทึกข้อมูลการสอบเทียบในแบบบันทึกผลและการใช้เครื่องมือคำนวณผล 5. มีความรู้ ทางสถิติและคณิตศาสตร์ เอกสารอ้างอิง 1. ASTM E275 Describing and Measuring Performance of Ultraviolet, Visible, and Near-Infrared Spectrophotometers 2. ASTM E70 Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode 3. ASTM D1125 Standard Test Methods for Electrical Conductivity and resistivity of Water

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกประวัติการทำงาน 2. บันทึกการมอบหมายงาน 3. รายงานผลการสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis spectrophotometer) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือ บันทึกการฝึกปฏิบัติ (On the Job training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง 2. บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน 3. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือด้านเคมีขั้นกลาง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ได้แก่ วิธีการที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐาน หรือมีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแล้วสามารถใช้งานได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. สาธิตการปฏิบัติงาน 2. ข้อสอบข้อเขียน 3 .แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนด ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี