หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-118ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สอบเทียบเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01CH2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ชั้น 2 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสอบเทียบเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) ตามขั้นตอนวิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น รู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบ และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเครื่องมือมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง ภายหลังดำเนินการสอบเทียบแล้วเสร็จ เช่น เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) เครื่องมือมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง เครื่องวัดสภาวะแวดล้อม เป็นต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01CH2301 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุอ้างอิงของเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า

1. สามารถเลือกใช้วัสดุอ้างอิงให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ
2. เตรียมความพร้อมเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง
3. กรอกรายละเอียดของเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุอ้างอิง ในแบบบันทึกได้ถูกต้อง

01CH2302 สอบเทียบเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี
2. วิธีการอ่านค่าเครื่องมือวัดด้านเคมี

01CH2303 บันทึกผลการสอบเทียบเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า

1. บันทึกข้อมูลสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี
2. บันทึกสภาวะของวัสดุอ้างอิง และบันทึกสภาวะแวดล้อม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และรู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบและหลังการสอบเทียบตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุอ้างอิงถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน 2. มีทักษะในการเตรียมความพร้อมของ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) 3. มีทักษะในเตรียมความพร้อมของวัสดุอ้างอิง 4. มีทักษะในการอ่านค่า เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) 5. มีทักษะในการสอบเทียบ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ และความเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นและขั้นตอนการสอบเทียบของ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) 2. มีความรู้ และความเข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) รวมถึงการทำความสะอาด และการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ 3. มีความรู้ และความเข้าใจวิธีการเลือกใช้วัสดุอ้างอิง และการนำไปใช้ ให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการดูแลรักษา การจัดเก็บ และการขนย้าย 4. มีความรู้ ในการบันทึกข้อมูลการสอบเทียบในแบบบันทึกผล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกประวัติการทำงาน หรือ 2. บันทึกการมอบหมายงาน หรือ 3. รายงานผลการสอบเทียบ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือ บันทึกการฝึกปฏิบัติ (On the Job training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง 2. บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน 3. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมีขั้นต้น โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมีขั้นต้น ได้แก่ วิธีการที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้นโดยอ้างอิง มาตรฐาน หรือมีการทวนสอบความใช้ได้ของวิธีแล้วสามารถใช้งานได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ผลสอบข้อสอบข้อเขียน 2. การสาธิตปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง