หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-117ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01CH2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ชั้น 2 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) ตามขั้นตอนวิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น รู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบ และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเครื่องมือมาตรฐาน วัสดุอ้างอิงภายหลังดำเนินการสอบเทียบแล้วเสร็จ เช่น เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องมือมาตรฐาน วัสดุอ้างอิง เครื่องวัดสภาวะแวดล้อม เป็นต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01CH2201 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

1. สามารถเลือกใช้วัสดุอ้างอิงให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ
2. เตรียมความพร้อมเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง
3. กรอกรายละเอียดของเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุอ้างอิง ในแบบบันทึกได้ถูกต้อง

01CH2202 สอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี
2. วิธีการอ่านค่าเครื่องมือวัดด้านเคมี

01CH2203 บันทึกผลการสอบเทียบ เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง

1. บันทึกข้อมูลสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี
2. บันทึกสภาวะของวัสดุอ้างอิง และบันทึกสภาวะแวดล้อม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  สามารถเข้าใจและปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) และรู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบและหลังการสอบเทียบตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 1. เลือกใช้วัสดุอ้างอิงถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน 2. เตรียมความพร้อมของเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 3. เตรียมความพร้อมของวัสดุอ้างอิง 4. อ่านค่าเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 5. การสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ และเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นและขั้นตอนการสอบเทียบของเครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH meter) 2. มีความรู้ และเข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) รวมถึงการทำความสะอาด และการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ 3. มีความรู้ และเข้าใจวิธีการเลือกใช้วัสดุอ้างอิง และการนำไปใช้ ให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการดูแลรักษา การจัดเก็บ และการขนย้าย 4. มีความรู้ในการบันทึกข้อมูลการสอบเทียบในแบบบันทึกผล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกประวัติการทำงาน หรือ 2. บันทึกการมอบหมายงาน หรือ 3. รายงานผลการสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการฝึกอบรม หรือ บันทึกการฝึกปฏิบัติ (On the Job training) โดยมีผู้ลงนามรับรอง 2. บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน 3. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมีขั้นต้น โดยพิจารณาจาก หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมีขั้นต้น ได้แก่ วิธีการที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้นโดยอ้างอิง มาตรฐาน หรือมีการทวนสอบความใช้ได้ของวิธีแล้วสามารถใช้งานได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ผลสอบข้อสอบข้อเขียน 2. การสาธิตปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ใช้งานเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง
สอบเทียบเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า