หน่วยสมรรถนะ

ใช้งานเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-116ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้งานเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01CH2 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี ชั้น 2 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีความรู้ความสามารถในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิงด้านเคมี เช่น เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) และ/หรือเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) เครื่องมือมาตรฐาน สารละลายมาตรฐาน เครื่องวัดสภาวะแวดล้อมเป็นต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01CH2101 ใช้งานเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุอ้างอิง

1. เลือกใช้วัสดุอ้างอิงได้ถูกต้อง
2. เลือกใช้เครื่องมือวัดด้านเคมีได้ถูกต้องคมีได้ถูกต้อง
3.เลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานได้ถูกต้อง
4.เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอื่นเพื่อสอบเทียบเครื่องมือด้านเคมี

01CH2102 ดูแลรักษาเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุอ้างอิง

1. ดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านเคมีเครื่องมือมาตรฐานและวัสดุอ้างอิง พร้อมใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) และ/หรือ 2. ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) 3. ใช้งานและดูแลรักษาวัสดุอ้างอิง 4. ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐาน 5. ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) รวมถึงการทำความสะอาด และการเคลื่อนย้าย และ/หรือ 2. มีความรู้ เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) รวมถึง การทำความสะอาด และการเคลื่อนย้าย 3. มีความรู้ เข้าใจวิธีการใช้งานและอ่านค่าของเครื่องมือมาตรฐาน รวมถึงการทำความสะอาด และการเคลื่อนย้าย 4. มีความรู้ เข้าใจวิธีการเลือกใช้วัสดุอ้างอิง ให้เหมาะสมกับงานรวมถึงการดูแลรักษา การจัดเก็บ การ ขนย้าย 5. มีความรู้ เข้าใจวิธีการใช้งานและการอ่านค่าของเครื่องวัดสภาวะแวดล้อมรวมถึงการดูแลรักษาให้ เครื่องมือพร้อมใช้งาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือ 2. บันทึกผลการสอบเทียบ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการฝึกอบรม 2. บันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน 3. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือวัด เครื่องมือมาตรฐาน และวัสดุอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบด้านเคมีโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. เครื่องมือวัด ได้แก่ 1.1 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) หมายถึงเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ต่างๆที่ต้องการสอบเทียบ และ/หรือ 1.2 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) หมายถึงเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ต่างๆที่ต้องการสอบเทียบ 2. เครื่องมือมาตรฐาน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) และ/หรือ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) เช่น เครื่องป้อนค่าความต่างศักย์มาตรฐาน เครื่องวัดอุณหภูมิ 3. วัสดุอ้างอิง หมายถึงสารละลายมาตรฐานอ้างอิงรับรอง (Certified Reference materials) ที่ใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) และ/หรือ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) 4. เครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม ได้แก่ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
สอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง