หน่วยสมรรถนะ

การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การ ปฏิบัติงานด้านปริมาตร

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-115ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การ ปฏิบัติงานด้านปริมาตร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01VO5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ระดับ 5 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ความเข้าใจมาตรวิทยาและทักษะการปฏิบัติงานด้านปริมาตร สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยสามารถออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรม ดำเนินการอบรมด้วยการถ่ายทอดได้ครอบคลุมสาระสำคัญของหัวข้อการอบรม สามารถถ่ายถอดความรู้ได้อย่างถูกต้องเข้าใจชัดเจน ตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01VO5301 ออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรมด้านปริมาตร

1. สามารถกำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน

01VO5302 วิทยากรอบรมด้านปริมาตร

1. สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ครอบคลุมสาระสำคัญถูกต้องเข้าใจชัดเจน รักษาเวลาและมีเทคนิคการจูงใจให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม

01VO5303 ออกแบบการประเมินก่อนและหลัง การอบรมด้านปริมาตร

1. สามารถจัดทำแบบประเมินผลการอบรมทั้งก่อนและหลังการอบรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงานการสอบเทียบด้าน มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือมาตรฐานอ้างอิงและเครื่องมือวัด มีความชำนาญในการสอบเทียบเครื่องมือวัด การทวนสอบ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการสื่อสาร รูปแบบการนำเสนอได้อย่างดี รวมถึงการวิเคราะห์ความถูกต้องของผลการวัด การประเมินความไม่แน่นอน และการประกันคุณภาพ
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้งานเครื่องมือมาตรฐาน เครื่องมือวัด และการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการสื่อสาร รูปแบบการนำเสนอได้อย่างดี และจูงใจให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละราย (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จัดอบรม การกำหนดหัวข้อ และรายละเอียดเนื้อหา 2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การยกตัวอย่าง 3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการประเมินก่อนและหลังการอบรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. โบรชัวร์การจัดฝึกอบรม หรือ 2. หลักฐานการลงทะเบียนการอบรม หรือ 3. แบบประเมินก่อนและหลังการอบรม หรือ 4. แบบสรุปความพึงพอใจการอบรม (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารอบรม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการ การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านปริมาตร โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. การประเมินความสามารถวิทยาการ เป็นการวัดความพึงพอใจผู้อบรม 2. สามารถออกแบบจัดสร้างหลักสูตรการอบรมการสอบเทียบด้านปริมาตร การดำเนินการอบรมและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมทั้งก่อนและหลังการอบรม

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านปริมาตร