หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านปริมาตร

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-114ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านปริมาตร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01VO5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ระดับ 5 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานด้านปริมาตร การถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานสอบเทียบด้านปริมาตร การวางแผนแก้ไขปัญหาโดยนำประสบการณ์ที่เป็น Best Practice มาใช้แก้ไขปัญหางานสอบเทียบด้านปริมาตร การวิเคราะห์หาต้นทุนของปัญหารวมถึงสามารถกำหนดวิธีการป้องกันปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01VO5201 สามารถชี้บ่งปัญหาในระบบ การวัดด้านปริมาตร

1. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาตามคู่มือการปฏิบัติงาน

01VO5202 กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมด้านปริมาตร

1. สามารถวางแผนแก้ปัญหากำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหารวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสายงานการสอบเทียบด้านปริมาตร มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือมาตรฐานอ้างอิงและเครื่องมือวัด การทวนสอบเครื่องมือ การวางแผนแก้ไขปัญหาโดยนำประสบการณ์ที่เป็น Best Practice สามารถประเมินประสิทธิภาพของแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสมได้
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้งานเครื่องมือมาตรฐาน เครื่องมือวัด และการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 2. ดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานอ้างอิงและอุปกรณ์ร่วมต่างๆ รวมถึงเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 3. วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบด้านปริมาตร 4. แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน ยุ่งยากและระบุผลกระทบของปัญหาได้ รวมถึงการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรวิทยาการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ในระดับสากล 2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานต่างๆ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC17025 5. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่าความไม่แน่นอนการวัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. รายงานผลกานวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา หรือ 2. บันทึกการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือ 3. บันทึกการแก้ไขปัญหา (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกการทดสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านปริมาตรโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สามารถตรวจสอบวิเคราะห์ระบบการสอบเทียบเพื่อระบุสาเหตุของปัญหา ข้อขัดแย้งและกำหนดวิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องตามเป้าหมายของการสอบเทียบและข้อกำหนด ISO/IEC 17025 2. ปัญหาจากการตรวจประเมิน หมายถึง ข้อบกพร่องที่เกิดจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายจากหน่วยรับรอง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 2. ผลงานหรือชิ้นงานที่ทำสำเร็จแล้ว 3. การสัมภาษณ์ 4. การจำลองสถานการณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบและพัฒนาระบบ การสอบเทียบด้านปริมาตร
การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การ ปฏิบัติงานด้านปริมาตร