หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาระบบ การสอบเทียบด้านปริมาตร

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-113ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบและพัฒนาระบบ การสอบเทียบด้านปริมาตร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01VO5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ระดับ 5 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านปริมาตรทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นอย่างดี มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบ บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านปริมาตร มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านปริมาตรในระดับต่างๆ สามารถวิเคราะห์พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาศึกษาพัฒนาและประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น สามารถชี้บ่งได้มาตรฐาน ระดับคำจำกัดความ องค์กรมาตรวิทยาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และต้องเป็นผู้ผ่านสมรรถนะเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร การวิเคราะห์ผลการวัดด้านปริมาตร การปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 การแปรผลในใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านปริมาตร การทวนสอบเครื่องมือวัดและการตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือวัด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01VO5101 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการมาตรฐานอย่างเหมาะสมด้านปริมาตร

1. สามารถเลือกวิธีการวัดได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับยอมรับได้
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับยอมรับได้

01VO5102 สามารถดูแลเครื่องมือมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการด้านปริมาตร

1. สามารถเลือกวิธีการวัดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับยอมรับได้
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในระดับยอมรับได้

01VO5103 ทวนสอบความใช้ได้ของวิธีด้านปริมาตร

1. สามารถพิสูจน์ยืนยันความถูกต้องของวิธีการวัดด้านปริมาตร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  สามารถเข้าใจเกี่ยวกับงานมาตรวิทยาการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร มีทักษะทางเทคนิค สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากประสบการณ์ทำงานทั้งทางทฤษฎีและเทคนิคเพื่อพัฒนาสายงาน
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้งานเครื่องมือมาตรฐานและสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 2. ดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานอ้างอิงและอุปกรณ์ร่วมต่างๆ รวมถึงเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 3. อ่านและตีความเอกสาร วิธีการมาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรวิทยาการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ในระดับสากล 2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานต่างๆ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกการขอเอกสาร หรือ 2. เอกสารวิธีปฏิบัติงาน 3. หลักฐานการออกแบบและพัฒนาวิธีการวัดด้านปริมาตร (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกการทดสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติงานด้านปริมาตร รวมถึงการทวนสอบความใช้ได้ของวิธีโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สามารถประยุกต์ใช้วิธีการมาตรฐานต่าง ๆ มาออกแบบวิธีการสอบเทียบให้เหมาะสมกับเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ โดยวิธีที่ออกแบบพัฒนาขึ้นสามารถยืนยันทวนสอบความถูกต้องได้ 2. ตรวจสอบระหว่างใช้งาน/ทวนสอบความถูกต้อง หมายถึง วิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น พัฒนาขึ้นตามวิธีมาตรฐาน จำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของวิธี ก่อนนำไปใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 2. ผลงานหรือชิ้นงานที่ทำสำเร็จแล้ว 3. การสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม มาตรฐานนานาชาติ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านปริมาตร