หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านปริมาตร

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-112ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านปริมาตร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01VO4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ระดับ 4 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ความเข้าใจมาตรวิทยาด้านปริมาตร การใช้งานเครื่องมือวัดและการดูแลรักษาเครื่องมือวัด มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร จนสามารถให้คำแนะนำและสอนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้อื่นได้ และสามารถประเมินผลการสอนงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01VO4301 เตรียมแผนการสอนงานด้านปริมาตร และสอนวิธีการปฏิบัติงานด้านปริมาตร

1. สามารถจัดทำแผนการสอนและเรียงลำดับเนื้อหาการสอนได้อย่างเหมาะสม

01VO4302 สอนวิธีการปฏิบัติงานด้านปริมาตร

1. สามารถทำการสอนวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน

01VO4303 ประเมินผลการสอนงานด้านปริมาตร

1. สามารถประเมินผลก่อนการสอนงาน
2. สามารถประเมินผลหลังการสอนงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  สามารถเข้าใจและผ่านสมรรถนะเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร การวิเคราะห์ผลการวัดด้านปริมาตร การปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 การแปรผลในใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านปริมาตร การทวนสอบเครื่องมือวัดและการตรวจสอบระหว่างใช้งานเครื่องมือวัด
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ถ่ายทอดการปฏิบัติงาน แบบการฝึกปฏิบัติงานแบบ On job training และการประเมินผล 2. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดด้านปริมาตร (working instruction) การทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างการใช้งาน ได้อย่างถูกต้อง 3. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 (2) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร การทวนสอบ การตรวจสอบระหว่างการใช้งาน 2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรวิทยาทั่วไป 3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือ 2. บันทึกการสอน หรือ 3. แบบประเมินการสอน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกการทดสอบข้อเขียน 2. เอกสารอบรม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและการสอนงานด้านปริมาตร โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. การสอนงานให้สอดคล้องกับวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบเทียบ และข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคนิคการวัด แก่ผู้รับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานสอบเทียบได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. สาธิตการปฏิบัติงาน 3. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านปริมาตร