หน่วยสมรรถนะ

กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านปริมาตร

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-111ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านปริมาตร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01VO4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ระดับ 4 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านปริมาตร มีความเชี่ยวชาญและสามารถจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ แบบบันทึกที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนงาน รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรผลความไม่แน่นอนของการวัด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01VO4201 จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน ตามวิธีการมาตรฐาน หรือวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นด้านปริมาตร

1 สามารถจัดทำเอกสารขั้นตอนการสอบ เทียบด้านปริมาตร
2. สามารถจัดทำแบบบันทึกที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตรและเทคนิคการใช้งานเครื่องมือวัด

01VO4202 ประเมินความไม่แน่นอนของผลการวัดด้านปริมาตร

1. สามารถคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
2. สามารถประเมินค่าความไม่แน่นอน
3. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ระบุถึงเอกสารระดับต่าง ๆ ในระบบคุณภาพ และความเชื่อมโยงของเอกสาร 2. จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทำงาน และแบบบันทึกตามที่กำหนดในระบบคุณภาพ 3. ประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเครื่องมือมาตรฐาน ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 4. ประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเครื่องมือวัด ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 2. มีความรู้และเข้าใจวิธีประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ระบุปัจจัยต่าง ๆที่มีผลกระทบได้ต่อการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร Glassware, Piston pipette (Single, Multi-channel) และ Dispenser 3. มีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการขอจัดทำเอกสารคุณภาพ การขออนุมัติ การประกาศใช้

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือ 2. บันทึกการขอจัดทำเอกสารหรือ 3. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (working instruction) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการฝึกอบรม 2. บันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการกำหนดขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร (working instruction) โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. เอกสารการสอบเทียบด้านปริมาตร หมายถึง คู่มือวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 2. แผนงาน หมายถึง แผนการสอบเทียบ แผนบำรุงรักษา แผนตรวจสอบระหว่างใช้งาน แผนอบรมเป็นต้น 3. บันทึก หมายถึง บันทึกด้านวิชาการ เช่น บันทึกข้อมูลการสอบเทียบ บันทึกประวัติเครื่องมือ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. การสัมภาษณ์ 3. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านปริมาตร
ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านปริมาตร