หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านปริมาตร

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-4-110ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านปริมาตร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01VO4 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ระดับ 4 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทวนสอบและวิเคราะห์ผลความถูกต้องของการวัดก่อนออกใบรับรองผลการสอบเทียบ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือวัดด้านปริมาตร การเลือกใช้ชนิดและประเภทเครื่องมือวัดด้านปริมาตร Glassware, Piston pipette (Single, Multi-channel) และ Dispenser ได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการปฏิบัติงาน (working instruction) และสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในใบรับรองผลการสอบเทียบให้แก่ผู้ขอรับบริการได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01VO4101 วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องผลการสอบเทียบด้านปริมาตร

1. สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้
2. สามารถรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตรได้ถูกต้อง
3. สามารถเลือกใช้ชนิดและประเภทเครื่องมือวัดด้านปริมาตร Glassware,Piston pipette (Single, Multi-channel) และ Dispenser ได้อย่างถูกต้อง

01VO4102 ออกใบรับรองผลการสอบเทียบด้านปริมาตร

1. สามารถจัดทำใบรายงานผลสอบเทียบด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตรGlassware, Piston pipette (Single, Multi-channel) และ Dispenser ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  สามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร Glassware, Piston Pipette (single, Multi-channel), Dispenser การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน การคำนวณผลการสอบเทียบ รวมถึงการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร และการคำนวณผล 2. ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือด้านปริมาตร เช่น Glassware, Piston Pipette (Single, Multi-channel), Dispenser 2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในใบรับรองผลการสอบเทียบ 3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสอบกลับได้ของเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 5. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทวนสอบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร 6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกประวัติการทำงาน หรือ 2. เอกสารมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือ 3. รายงานการเปรียบเทียบผลการวัด หรือ 4. บันทึกการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกผลการสัมภาษณ์ 2. บันทึกผลการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับวิธีการทวนสอบและการรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. ทวนสอบผลการสอบเทียบ หมายถึง การตรวจสอบถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ เช่น Recalibration date ของเครื่องมือวัดมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ความถูกต้องของชื่อ-ที่อยู่ ของผู้ใช้บริการ รายละเอียดเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ เป็นต้น 2. ออกใบรับรองผลการสอบเทียบ หมายถึง สามารถพิมพ์ใบรับรองผลการสอบเทียบเพื่อลงนาม และจัดส่งให้ผู้ใช้บริการได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน 3. สาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านปริมาตร