หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม มาตรฐานนานาชาติ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-103ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาระบบคุณภาพห้อง ปฏิบัติการตาม มาตรฐานนานาชาติ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01QS5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 5 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยการออกแบบพัฒนา กำกับดูแล และรักษาความเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานที่กำหนดและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01QS5201 ออกแบบพัฒนาระบบคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1. ออกแบบพัฒนาระบบคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานISO/IEC 17025

01QS5202 ประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1. ประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานISO/IEC 17025

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.บริหารงานตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 2. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3. ออกแบบและพัฒนาระบบคุณภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2. ข้อกำหนดของหน่วยรับรอง 3. ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 4. ระบบมาตรวิทยา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากหน่วยรับรอง 2. ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกผลการทดสอบข้อสอบข้อเขียน 2. ผลการประเมินจากจำลองสถานการณ์ 3. ผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ การสัมภาษณ์ และจำลองสถานการณ์ให้ปฏิบัติงาน
(ง) วิธีการประเมิน 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 3. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 4. การจำลองสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ออกแบบระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับทรัพยากรห้องปฏิบัติการและสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน 3. จำลองสถานการณ์ 4. การสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และกำกับดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน