หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-102ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01QS5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 5 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานบุคคลอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลือง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01QS5101 บริหารจัดการบุคลากร

1. จัดทำแผนการบริหารและจัดการบุคลากรตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

01QS5102 บริหารจัดการอุปกรณ์ เครื่องมือมาตรฐาน และระบบการวัด

1. จัดทำแผนการบริหารและจัดการเครื่องมือตามข้อกำหนดมาตรฐานISO/IEC 17025

01QS5103 บริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลือง

1. จัดทำแผนการบริหารและจัดการวัสดุสิ้นเปลืองตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

01QS5104 บริหารจัดการด้านบริการแก่ผู้รับบริการ

1. จัดทำแผนการบริหารและจัดการด้านบริการแก่ผู้รับบริการตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การสอบเทียบเครื่องมือวัด 2. การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือด้านการสอบเทียบ 3. การอ่านและตีความเอกสารวิธีการตามมาตรฐานต่างๆ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มาตรวิทยาการสอบเทียบและการวัด 2. เครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัด 3. วิธีการมาตรฐานต่างๆ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัด 4. ความรู้ข้อกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการฝึกอบรม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะการออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. ผลการประเมินจากข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 3. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เอกสารระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1. คู่มือคุณภาพ (Quality manual) 2. คู่มือวิธีการ (Procedure manual) 3. คู่มือปฏิบัติงาน (Working instruction)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม มาตรฐานนานาชาติ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน