หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนด ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-100ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติตามข้อกำหนด ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01QS3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 3 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01QS3201 ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไป(General requirement) ของ ISO/IEC 17025
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดโครงสร้าง (Structural requirement) ของ ISO/IEC 17025
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านทรัพยากร (Resource requirement) ของ ISO/IEC 17025
4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระบวนการ (Process requirement) ของ ISO/IEC 17025
5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบการบริหาร (Management systemrequirement) ของ ISO/IEC 17025

01QS3202 ปฏิบัติตามแผนความปลอดภัย

1. ปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติตามความปลอดภัยส่วนบุคคล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การปฏิบัติตามแผนระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 2. การใช้งานแบบบันทึกต่างๆ ในระบบคุณภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 2. ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกการปฏิบัติงาน หรือ 2. หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมปฏิบัติตามแผน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ผลการประเมินจากข้อสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. ข้อสอบข้อเขียน 2. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 3. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประเมินและหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด
รายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต