หน่วยสมรรถนะ

ประเมินและหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-3-099ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประเมินและหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01QS3 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 3 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัดชนิดเอและชนิดบี ค่าความไม่แน่นอนรวม ค่าความไม่แน่นอนขยาย และรายงานสรุปประมวลความไม่แน่นอนของการวัดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01QS3101 ประยุกต์สถิติสำหรับมาตรวิทยา

1. ประยุกต์ใช้งานคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับงานด้านมาตรวิทยา

01QS3102 จำแนกประเภทของความไม่แน่นอนของการวัด

1. ระบุที่มาของค่าความไม่แน่นอนชนิดเอ(Type A)
2. ระบุที่มาของค่าความไม่แน่นอนชนิดบี (Type B)

01QS3103 คำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. แปลงค่าความไม่แน่นอนต่างๆให้อยู่ในรูปค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty)
2. คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความไว (sensitivitycoefficients)
3. คำนวณหาค่าองศาความ เป็นอิสระ (degree of freedom)
4. คำนวณหาค่าตัวประกอบร่วม (coverage factor) และระดับความเชื่อมั่น (confidential level)
5. คำนวณหาค่าความไม่แน่นอนรวม(combined standarduncertainty)
6. คำนวณหาค่าความไม่แน่นอนขยาย (expanded uncertainty)
7. รายงานสรุปประมวลความไม่แน่นอน (uncertainty budget)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การใช้คำศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน 2. การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 3. การใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมประยุกต์สำหรับการคำนวณคค่าความไม่แน่นอนของการวัด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. คำศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน 2. สถิติเบื้องต้นสำหรับงานด้านมาตรวิทยา 3. การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ใบรับรองการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรวิทยา 2. ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการประเมินจากข้อสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสำหรับงานด้านมาตรวิทยาและการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ค่าความไม่แน่นอนของการวัดจำแนกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ (Type A)คือ การประเมินองค์ประกอบของค่าความไม่แน่นอนของการวัดโดยการวิเคราะห์เชิงสถิติของค่าปริมาณที่วัดได้ และชนิดบี (Type B)คือการประเมินองค์ประกอบของค่าความไม่แน่นอนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าความไม่แน่นอนชนิดเอ(Type A)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ปฏิบัติตามข้อกำหนด ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ