หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-096ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01PR5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 5 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจมาตรวิทยาด้านความดัน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยสามารถออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรม ดำเนินการอบรมด้วยการ ถ่ายทอดได้ครอบคลุมสาระสำคัญของหัวข้อการอบรม และออกแบบการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01PR5501 ออกแบบและกำหนดรายละเอียดการอบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. กำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมความสามารถการปฏิบัติงานที่ต้องการ

01PR5502 อบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

2. ถ่ายทอดได้ครอบคลุมสาระ สำคัญของหัวข้อการอบรม

01PR5503 ออกแบบการประเมินก่อนและหลังการอบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

3. จัดทำแบบประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการอบรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรวิทยาให้ผู้อื่น 2. ใช้สื่อและอุปกรณ์ในการนำเสนอ 3. ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เรื่องที่จัดอบรม 2. การกำหนดหัวข้อ เนื้อหารายละเอียด 3. วิธีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การยกตัวอย่างประกอบ 4. การออกแบบการประเมินก่อนและหลักการอบรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. โบรชัวร์การจัดอบรม หรือ 2. หลักฐานการลงทะเบียนการอบรม หรือ 3. แบบประเมินก่อนและหลังการอบรม หรือ 4. สรุปความพึงพอใจการอบรม (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกผลข้อสอบข้อเขียน 2. บันทึกประกอบการสัมภาษณ์ 3. บันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านความดัน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน 2. พิจารณาจากบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 4. พิจารณาจากบันทึกการสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. สาธิตการปฏิบัติงาน 3. แฟ้มสะสมผลงาน 4. การสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Differential pressure (at High static line pressure )