หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-095ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01PR5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 5 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหา งานสอบเทียบและบริหารจัดการงานด้านความดันโดยสามารถชี้บ่งปัญหาที่เกิดในระบบการวัดและวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา รวมถึงสามารถกำหนดวิธีการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01PR5401 สามารถชี้บ่งปัญหาในระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. วิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหาได้

01PR5402 กำหนดวิธีการแก้ปัญหาการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. หาวิธีการเพื่อขจัดต้นเหตุของปัญหา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้งานและการดูและรักษาเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านความดัน 2. สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน 3. วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบด้านความดัน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การใช้งานและการดูและรักษาเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัดด้านความดัน 2. วิธีมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน และการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานด้านความดัน 3. การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด 4. ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. รายงานผลการวิเคราะห์การแก้ปัญหา หรือ 2. บันทึกการแก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือ 3. บันทึกการแก้ไขข้อบกพร่อง (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกผลข้อสอบข้อเขียน 2. บันทึกประกอบการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะข้อการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหางานด้านความดัน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน 2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 3. พิจารณาจากบันทึกประกอบการสัมภาษณ์

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน 3. การสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ออกแบบและพัฒนาระบบ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน