หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาระบบ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-094ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบและพัฒนาระบบ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01PR5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 5 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน สามารถประยุกต์ใช้วิธีมาตรฐานเพื่อการออกแบบวิธีการสอบเทียบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถทวนสอบความใช้ได้ของวิธีการสอบเทียบที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01PR5301 ประยุกต์ใช้วิธีการมาตรฐานอย่างเหมาะสมสำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. เลือกใช้วิธีการวัดเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับ
2. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับ

01PR5302 ออกแบบวิธีการมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการ

1. เลือกใช้วิธีการวัดเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับ
2. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับ

01PR5303 ทวนสอบความใช้ได้ของวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. พิสูจน์ยืนยันความถูกต้องของวิธีการวัด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน 2. ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์สำหรับการสอบเทียบด้านความดัน 3. อ่านและแปรความหมายของเอกสารวิธีการมาตรฐานแห่งชาติ และนานาชาติได้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. มาตรวิทยาการสอบเทียบและการวัด 2. เครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดด้านความดัน 3. วิธีการมาตรฐานต่างๆ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน 4. ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารวิธีปฏิบัติงาน 2. หลักฐานการออกแบบและพัฒนาการวัดด้านความดัน 3. หลักฐานการพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีการวัด (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกการสาธิตการปฏิบัติ 2. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะข้อการออกแบบและพัฒนาระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน 2. พิจารณาจากบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. สาธิตการปฏิบัติงาน 3. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม มาตรฐานนานาชาติ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน