หน่วยสมรรถนะ

สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Differential pressure (at High static line pressure )

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-5-092ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Differential pressure (at High static line pressure )

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01PR5 ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน ชั้น 5 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความแม่นยำ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Differential pressure (at High static line pressure )ตามขั้นตอนวิธีการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการจัดทำขึ้น รู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบ เครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Dead weight tester และการดูแลรักษา เครื่องมือมาตรฐาน ประเภท Dead Weight tester และเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม เป็นต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01PR5101 เตรียมความพร้อมก่อนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. เลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานด้านความดัน
2. เลือกใช้และติดตั้งระบบการสอบเทียบที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยกับช่วงความดันที่ใช้งาน
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความดัน
4. เลือกใช้วิธีการสอบเทียบและกรอกรายละเอียดในแบบบันทึก

01PR5102 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

01PR5103 บันทึกผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. บันทึกผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันลงในแบบฟอร์ม

01PR5104 คำนวณผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

1. คำนวณความดันมาตรฐานจากเครื่องมือมาตรฐาน
2. คำนวณผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันด้วยเครื่องมือคำนวณหรือโปรแกรมประยุกต์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. เลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์ประกอบการสอบเทียบ เช่น ท่อ ข้อต่อ วาล์ว เป็นต้น 2. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือวัดก่อนการสอบเทียบ เช่น ข้อต่อ จอแสดงผล การป้องกันรั่วของความดัน 3. ใช้งานเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Dead Weight Tester 4. ต่อระบบการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัด 5. การตรวจเช็คและแก้ไขการรั่วของความดันในระบบ 6. ควบคุมระบบการวัดให้ได้ค่าที่ถูกต้องและปลอดภัย 7. ใช้เครื่องมือคำนวณหรือโปรแกรมประยุกต์สำหรับคำนวณผลการสอบเทียบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการและขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Differential pressure (at High static line pressure ) 2. การคำนวณหาความความดันมาตรฐานจาก Dead weight tester 3. การบันทึกและใช้เครื่องมือคำนวณผล 4. การสอบกลับได้ (Traceability) ของเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัด 5. สถิติและคณิตศาสตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. บันทึกประวัติการทำงาน 2. บันทึกการมอบหมายงาน 3. รายงานผลการสอบเทียบ เครื่องมือวัดด้านความดัน ประเภท Differential pressure (at High static line pressure ) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. บันทึกผลการทดสอบข้อเขียน 2. บันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ตรวจประเมินเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดันประเภท Differential pressure (at High static line pressure )โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน 2. พิจารณาจากบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. สาธิตการปฏิบัติงาน 3. แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
สอบเทียบเครื่องมือด้านความดันประเภท Dead weight tester (Method B)