หน่วยสมรรถนะ

รายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบ ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด ตามวิธีการที่กำหนด

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MAT-ZZZ-2-062ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบ ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด ตามวิธีการที่กำหนด

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  01MD2 ผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ชั้น 2 7311 ช่างทําและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยํา

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาตู้อบเด็กทารกแรกเกิด เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐาน เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety analyzer) และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม ทดสอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด และลงบันทึกผลการทดสอบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  7311 ช่างทำและซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01MD2501 ใช้งานตู้อบเด็กทารกแรกเกิด เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐาน เครื่องวัดระดับชั้นเสียง เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม

1. รู้จักประเภทของตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
2. รู้เกี่ยวกับการใช้งานตู้อบเด็กทารกแรกเกิด เครื่องมือมาตรฐานเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐาน เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วลมเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม

01MD2502 ทดสอบหรือสอบเทียบตู้อบเด็กทารก แรกเกิด และบันทึกข้อมูล

1. รู้เกี่ยวกับการอ่านค่าตู้อบเด็กทารกแรกเกิด เครื่องมือมาตรฐาน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานเครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม ได้อย่างถูกต้อง
2. บันทึกข้อมูลผลการทดสอบลงในแบบบันทึก ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. มีทักษะในการใช้งานตู้อบเด็กทารก 2. มีทักษะในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐาน เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ 3. มีทักษะในการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องวัดสภาวะแวดล้อม (ข) ความต้องการด้านความรู้ มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบหรือสอบเทียบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) บันทึกประวัติการทำงาน (ถ้ามี) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ใบรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบหรือสอบเทียบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานความรู้ (ถ้ามี) 2. พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ

ขอบเขต (Range Statement)

  การทดสอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด มีหัวข้อในการทดสอบ ได้แก่ 1. การทดสอบทางกายภาพ แบ่งเป็น ลักษณะทางกายภาพ 25 หัวข้อ 2. การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า แบ่งเป็น Grounding Resistance และ Chassis Leakage Current 3. การทดสอบเสียง 4. การทดสอบความเร็วลม 5. การทดสอบอุณหภูมิ 6. การทดสอบความชื้น 7. การทดสอบการชั่งน้ำหนัก 8. การทดสอบปริมาณความเข้มข้นก๊าซอ๊อกซิเจน (กรณีที่ตู้อบเด็กทารกแรกเกิดมีเครื่องควบคุม ปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนร่วมด้วย) 9. การทดสอบสัญญาณเตือน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียน 2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจตามวิธีการที่กำหนด