หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-5-069ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป ISCO รหัส 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถสืบค้น และรู้ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป สามารถอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์สำหรับบุคลากรภายในองค์กร ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0750401 สืบค้นข้อมูลด้านการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

1. ระบุหัวข้อและแหล่งของข้อมูลด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ค้นหาข้อมูลการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้ถูกต้องตรงกับข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0750402 อบรมด้านการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

1.อธิบายขั้นตอนการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. อธิบายนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานขององค์กรได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่สถานประกอบการกำหนดไว้
3. จัดเตรียมเนื้อหาความรู้ด้านการปฏิบัติงานจัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้ถูกต้องตามขั้นตอนและข้อกำหนดของสถานประกอบการ
4.ถ่ายทอดความรู้ด้านการปฏิบัติงานจัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0750403 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

1.จัดทำขั้นตอนการประเมินผลของการถ่ายทอดความรู้การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
2. ประเมินผลของการถ่ายทอดความรู้การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ปฏิบัติการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการถ่ายทอดความรู้การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการสืบค้น และรู้ข้อมูล สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ 2. ทักษะในการอบรมการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 3. ทักษะในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในทักษะและความรู้ด้านสืบค้นและรู้ข้อมูลสถานการณ์การตรวจที่เกี่ยวข้อง กับการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. สืบค้น ข้อมูลและสถานการณ์การตรวจที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 2. อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 3. ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสืบค้น และรู้ข้อมูล สถานการณ์การตรวจที่เกี่ยวข้อง กับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปอบรมและให้ ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ สำหรับบุคลากรภายในองค์กร ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการสืบค้นข้อมูลด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 1) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 1) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้การควบคุมการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 1) แบบฟอร์มการประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป