หน่วยสมรรถนะ

การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-5-068ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป ISCO รหัส 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรในคลังสินค้า และ ประเมินผลการปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0750301 บริหารจัดการบุคลากรด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป

1. จัดทำขั้นตอนและเป้าหมายในการประเมินบุคลากรด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและตามนโยบายของสถานประกอบการ
2.ประเมินบุคลากรด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

0750302 บริหารงบประมาณและทรัพยากรในคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป

1.กำหนดแผนและจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปของคลังสินค้าได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.บริหารการใช้งบประมาณและทรัพยากรด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปของคลังสินค้าได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและตามนโยบายของสถานประกอบการ

0750303 ประเมินผลการปฏิบัติงานในคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป

1.จัดทำขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ
3. ปฏิบัติการแก้ไข และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการบริหารจัดการบุคลากรในคลังสินค้า 2. ทักษะในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรในคลังสินค้า 3. ทักษะในการประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงานในคลังสินค้า (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการบริหารองค์กร 2. ความรู้ด้านการบริหารจัดการ บุคลากร 3. ความรู้ด้านการบริหารงบประมาณและทรัพยากร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์
(ค)คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินในทักษะและความรู้ด้านบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรในคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป และประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. บริหารจัดการบุคลากรด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป 2. บริหารงบประมาณและทรัพยากรในคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานในคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป
(ก)คำแนะนำ ผู้ที่เข้ารับประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรในคลังสินค้า และประเมินผลการปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้ (ข)คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการบริหารจัดการบุคลากรด้านการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการบริหารงบประมาณและทรัพยากรในคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.3 เครื่องมือประเมินสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป