หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

FPC-VFD-4-067ZA
FPC-VFD-5-067ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป ISCO รหัส 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนการรับและการเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป รวมถึงจัดทำขั้นตอนการรับและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4,5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0750201 วางแผนการรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

1. จัดผังพื้นที่ในคลังสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องกับปริมาณสินค้าคงคลังและตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.จัดทำขั้นตอนการรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. จัดทำแผนการรับและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปเข้าคลังสินค้าได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและตาข้อกำหนดของสถานประกอบการ

0750202 วางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

1.จัดกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปที่จะเคลื่อนย้ายได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2.จัดทำขั้นตอนการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3.จัดทำแผนการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปเข้าคลังสินค้าได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการจัดกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปและการเคลื่อนย้ายสินค้า 2. ทักษะในการรับและจัดเก็บสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปในคลังสินค้า (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการรับและเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้และทักษะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการรับและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วางแผนการรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 2. วางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับประเมินต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับวางแผนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป (ข) คำอธิบายรายละเอียด การวางแผนการดำเนินงานด้านคลังสินค้า หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการรับและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสำหรับการวางแผนการรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 18.2 เครื่องมือประเมินสำหรับการวางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป 1) แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

  • สายงาน :
    สาขาการแปรรูปผักและผลไม้
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการดำเนินงานคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป
วางแผนการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป